Sosyal medya'da takip edin!
X

Faydalı bilgiler

Yeni İstanbul İmar Yönetmeliği neleri değiştirdi? (27 madde)

Güncelleme:

Tarih:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ile yürürlükteki imar yönetmeliği arasındaki farkları her iki yönetmeliği de karşılaştırarak sizler için 27 Maddede bir araya getirdik.

Yeni İstanbul İmar Yönetmeliği neleri değiştirdi sorusuna dair sizler için araştırdık, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğiyle karşılaştırdık ve 27 madde bulduk.

İBB Meclisinden red oylarına karşın kabul edilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘na sunulan yönetmelik taslağı üzerinden bir karşılaştırma yazısı hazırladık.Tabi Bakanlık yetkililerince değiştirilebileceği göz önüne alınarak okumanızı tavsiye ederiz.

Paylaşma sebebimize gelecek olursak mevzuatın kabul edileceği göz önüne alındığında henüz yürürlüğe girmeden önce uygulamaya yönelik pratik kazanmanıza olanak sağlayacağını düşünüyoruz.

Pek çok haber sitesi, haber kanalı ve mecrada yeni İBB İmar yönetmeliği neleri değiştirecek sorusuna Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde zaten değişen şeyler söylenmişti.Oysaki imardan yönetmelikten haberi olmayanların hazırladıklarını düşündüğümüz bu değişiklikler ilk defa ve sadece Mimarihaber.net üzerinden paylaşılacak.

Bu arada planlama, parselasyon, ruhsata ilişkin esaslar gibi başlıklarda da bazı değişiklikler yapılmış.Biz bu karşılaştırmayı daha çok proje geliştiriciler ve yatırımcılar için daha proje bazlı hazırlamaya özen gösterdik.Bu yüzden mimari projelerde dikkat edilmesi gereken hususlara yoğunlaştık.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği neleri değiştirdi? (27 madde)

Değişikliklerin tamamını çok uzun olacağı için burada paylaşmadık.Mevzuatta nelerin değiştiğini detaylı şekilde görmek için yazının sonundaki PDF dosyasını indirebilirsiniz.İşte Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile İBB İmar Yönetmeliği arasındaki 27 fark aşağıdaki gibi.

1.) Kat terası tanımı eklenmiş.

Kat terası: Ana kitle üzerinde yükselen bloklardan arta kalan alan hariç (bu alan son kat çatı terası olarak kabul edilir) bir alttaki kata göre geri çekilerek inşa edilen katın önünde kalan, suyun tahliyesi için yeterli eğim verilen, bulunduğu iklim bölgesine uygun ısı ve su yalıtımları yapılan, çakıl, toprak, çim ve benzeri doğal örtüler ile kaplanarak iklime uygun bitkilendirilebilen alanı

2.) Süs havuzu tanımı eklenmiş.

dddd) Süs Havuzu: Derinliği 50cm’yi geçmeyen ve peyzaj öğesi olarak kullanılan havuzları

3.) Binalara kot verilmesine ilişkin hususlar kısmında aşağıdaki ilaveler yapılmıştır;

* Binalara kot verilirken binanın yola olan mesafesine bakılır. Yola olan mesafenin, bina köşe noktalarına göre farklılık gösterdiği hallerde binanın yola en yakın noktası esas alınır;

-Binanın yola olan mesafesi; 6.00 metreden az ise yoldan, 6.00 metre veya fazla ise tabii zeminden kot verilir.

-Yola olan mesafelerden birinin 6.00 metrenin altında, diğerinin ise 6.00 metre veya üstünde olması halinde yakın mesafeli yol esas alınır.

– Yol kenarında en az 1.50 m. yükseklik ile başlayarak set teşkil eden parsellerde kot; ilgili idarenin imar birimince yapı adasının tamamının, civarın karakterine ve siluete etkisine göre etüt edilerek bu madde hükümleri çerçevesinde belirlenir.

– Bir parsele birden fazla bina yapılması halinde her bina müstakil değerlendirilerek bu madde hükümlerine uygun olarak kot verilir.

– Eklenen maddelerden en dikkat çekici olanlarından biri de ; Tabi zeminden kotlandırılan parsellerde; zemin kat taban kotunun tabi veya tesviye edilmiş zeminden en fazla 3.50 metre yükseldiği noktalarda 12. maddenin 4. 5. 6. 7. ve 8. fıkralarına göre kademelendirme yaptırılmasında ilgili idaresi yetkilidir.

Buradaki ‘’ …. kademelendirme yaptırılmasında ilgili idaresi yetkilidir’’  ibaresi tabi zeminden kot alınan yapılarda, kademe yapma zorunluluğunu ortadan kaldırarak, ilgili idarenin yorumuna bırakmaktadır.

4.) Yoldan kotlandırma bölümünde aşağıdaki husus eklenmiştir;

* Kaldırımı yapılmamış yollarda yol seviyesinin 0.18 metre üstünden kot verilir.

* Kademe yapılan cephe uzunluğu 4.5 metreden 6 metreye çıkarılmıştır.

Kademelendirmede her kademe, cephe boyunca 6.00 metreden aşağı olamaz. Son kademenin 6.00 metreden az olması durumunda bir önceki kademe seviyesine uyulur.

* Kademe boyunun yeterli olmaması nedeniyle kademe yapılmayan binalara ilişkin Kademe boyunun yeterli gelmemesi sebebiyle kademe yapılması gerekli olmayan köşe başı veya iki yola cephesi bulunan parsellerdeki binalarda her halükarda en az 3.00 metre önce kademe yapılarak komşu parsel veya diğer sokak şartlarına uydurulacaktır.

* 30.00 metre ve altında olan bina cephe ve derinliklerinde, talep edilmesi halinde; bu maddedeki hükümlere göre yapılması gerekli olan kademe sayısı kadar ve her bir kademe boyu 3.00 metre olmak üzere, bina cephe ve derinlikleri ayrı ayrı değerlendirilerek binanın kademe yapılması gerekli olan cephelerinden geriye çekilmek suretiyle de kademe uygulaması yapılabilir.

5.) Yoldan kotlandırma hususunda yer alan aşağıdaki maddeler kaldırılmıştır.

(8) İkili blok yapılacak parsellerde kotlandırma, iki parselin birleştiği noktadaki kaldırım üst kotundan yapılır.

(9) % 20’den fazla eğime sahip yollarda; bitişik veya blok nizam uygulanacak yerlerde bina cepheleri toplamı 12.00 metreden düşük olan ara parsellerde bina kotları, bina köşe hizalarındaki en yüksek yol kotundan verilir.

6.) Tabii zeminden kotlandırmaya ilişkin tüm maddeler kaldırılmış olup aşağıdaki 2 madde eklenmiştir.

(1) Düz ya da yol kotuna nazaran tabii zemini alçalan parsellerde kot bina ön cephesi tabii zemin kotlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunur.

(2) Yol kotuna nazaran tabii zemini yükselen parsellerde kot bina köşe kotlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunur. Bina köşe kotlarının aritmetik ortalamasının yola göre 3.00 metreden yüksek olması durumunda, tabii zemin kotu, ilgili idarenin imar birimince yapı adasının tamamının bu madde hükümleri çerçevesinde etüt edilmesi ile belirlenir.

7.) Bahçelerin tesviye edilmesine ilişkin esaslar kısmına aşağıdaki ilaveler yapılmış;

(4) Binaların yola bakan cepheleri ile yola kadar olan kısımda tabii zemin kazılarak yaya kaldırımı seviyesinin altına düşürülemez.

(5) Birden fazla parselin bütünleşik olarak projelendirildiği durumlarda, parsel sınırı ile bina cephesi arasında kalan kısımlar, ön cephe, arka cephe ve yan cephelerin tesviye hükümleri esas alınarak otopark giriş çıkışlarını sağlamak şartıyla kendi içerisinde kademelendirilerek tesviye edilebilir.

(6) Tabi zeminden kot alan yapılarda, kot alınan noktaya göre ve yapının arsaya oturduğu alanın sınırlarından en çok 3.00 metre mesafede tesviye yapılabilir.

(7) Bir parselde birden fazla bina bulunması halinde; binalar arasındaki zeminin uyumluluk açısından tetkik edilerek, imar birimince onaylanacak vaziyet planına göre tesviye edilmesinde ilgili idare yetkilidir. Ancak; bu durumda parselde yapılan tesviye neticesinde bodrum kat açığa çıkartılamaz ve parselde birden fazla kademe yapılması gerektiği durumlarda iki kademe arasındaki yükseklik farkı 3.00 metreden fazla olamaz.

(8) Bahçe tesviyelerinde oluşacak kademelerde çevre binaların, parseldeki binanın ve bahçelerdeki yaşam alanlarının güvenliğini sağlayacak şekilde, teraslama, istinat duvarı ve benzeri uygulamalar mühendislik esaslarına göre projelendirilerek yapılır.

(9) Ön, yan ve arka bahçeler ile kademelerin, birbiri ile veya yol ile bağlantısını sağlayacak merdiven veya rampa düzenlenir.

(10) Bahçe tesviyelerinde engelliler için erişilebilirlik standartlarına uygun düzenlemelerin yapılması zorunludur.

(11) Bahçe girişinden bina girişine kadarki güzergâhta yer alan eğimlerin %5’ten fazla olması durumunda öncelikle 32 ünc maddede yer alan ölçü ve özelliklerde rampa düzenlenir. Rampa yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda erişilebilirlik mevzuat ve standartlarına uygun diğer tedbirler alınır.

8.) Ön bahçelerin tesviyesine ilişkin otopark rampasıyla ilgili esaslar kısmında yer alan husus ilk ‘3 metre’ yerine ‘ilk 2 metre’ olarak değiştirilmiş;

– Otopark giriş rampası eğimleri, istinat duvarı, korkuluk ve benzeri gerekli güvenlik tedbirleri alınmak ve ilk 2.00 metresi %15 eğimi geçmemek kaydıyla parsel sınırından itibaren başlatılabilir.

9.) Yan bahçelerin tesviyesine ilişkin esaslar kısmına aşağıdaki madde ilave edilmiştir;

– Birbirinden farklı kotlardaki yollardan cephe alan köşe başı parsellerde; ön bahçelerdeki en düşük kot seviyesinin altına düşülmemek şartıyla, ön bahçeye uyumlu tesviye yapılmasında ilgili idaresi yetkilidir.

10.) Arka bahçelerin tesviyesine ilişkin hususlar kısmına aşağıdaki madde ilave edilmiştir;

– Bitişik nizam ya da imar planında ada bütününde bitişik olarak belirlenmiş blok nizam yapılarda, arka bahçedeki tabii zemin kotu kot alınan ±0.00 kotuna göre -1.80 metre kotunda hafredilebilir.

11.) Bodrum katlarına ilişkin aşağıdaki maddeler eklenmiş;

– Düz veya eğimi az olan arazilerde yapılan konut binalarında su basmanın en az 1.00 m yapılması şartıyla 1. bodrum kat iskân edilebilir. Ayrıca her türlü yapı nizamında, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde konut binalarında toprağa dayalı bodrum katlarda; zorunlu piyeslerden olan oturma odası ve bir yatak odasının açığa çıkan dış duvarları en fazla (1.00) m. gömülmesi ve pencere açılmak suretiyle, doğal aydınlatma ve havalandırılmalarının sağlanması, sel, taşkın ve su baskınlarına karşı tedbirlerin alınmış olması şartıyla arazi meyili nedeniyle açığa çıkan bodrum katlar iskân edilebilir.

Buradaki ‘eğimi az’ ifadesi idarelerin takdirine bırakılan bir başka husustur.

– Mevcut durumda; konut alanında kalmasına rağmen üzerinde tamamen gömülü olan bodrum katlarında ticari kullanım alanlı ve yapı kullanma izin belgeli bina bulunan parsellerin gömülü olan ilk bodrum katında da bir üst katın taban döşemesinde 3.00 m. x 3.00 m. ebadından küçük olmayan ve merdiven ile sahanlığı içinde düzenlenen boşluk bırakılırak ticari kullanımlı bağımsız bölüm yapılabilir.

12.) %30 hesabına dahil edilmesi gereken alanlara aşağıdakiler eklenmiş;

– Sitelerde; bloklardan bağımsız müstakil bir bina olarak düzenlenmek, taban alanına dâhil edilmek üzere en fazla bir bodrum ve zemin kattan ibaret, toplamda katlar alanının %10’unu ve 1000 m²’ yi geçmemek, bağımsız bölüm oluşturmamak, ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla siteye ait sauna, spor salonu, kitap okuma salonu, doktor odası, toplantı odası, vb. sosyal tesisler

– Çatı arası piyesi önü teraslarının da %30 hesabına dahil edilmesi gerektiği özellikle belirtilmiş.

–  ‘’Mimari projesinde belirlenen kullanım alanları’’ maddesi ilave edilmiştir.Bu maddeden mevzuatta adı geçmeyen ve bağımsız bölüm niteliği taşımayan ortak alan niteliğindeki diğer alanlar anlaşılmaktadır.

Diğer maddeler için Lütfen YAZININ SONUNDAKİ PDF Dosyasını indirin.Maddelerin açıklamaları PDF dosyasının içerisinde.

13.) Bahçe mesafeleri ile ilgili hususlarda değişiklikler yapılmıştır;

14.) Ön, yan ve arka bahçelerde; kapalı mekân oluşturmayan ve tüm cepheleri açık, katlı olmayan, bağımsız bölüm veya bağımsız bölümün eklentisi niteliği taşımayan, tabii veya tesviye edilmiş zemin üzerine yapılabilecekler arasına 2 madde eklenmiştir.

15.) Kat yükseklikleri ile ilgili bölümde bazı değişiklikler olmuştur.

16.) Yapı piyesleri ve ölçülerinde bazı değişiklikler olmuştur.

17.) İş yerlerinde bulunması gereken piyesler ve en az ölçüleri başlığı açılmış.

18.) Bina girişleriyle ilgili başlığa bazı hususlar eklenmiştir;

19.) Merdivenlerle ilgili bölüme aşağıdaki notlar eklenmiştir;

20.) Işıklıklar ve hava bacaları bölümüne aşağıdaki hususlar eklenmiştir;

21.) Asansörler ile ilgili kısımda köklü değişiklikler yapılmıştır;

22.) ‘Köprü geçişler’ başlığı eklenmiş.Bu başlığın altında detayları verilmiştir.

23.) Kapılar ve pencereler kısmında değişiklikler olmuştur.

24.) Çatılar ile ilgili hususlarda değişiklikler / ilaveler olmuştur;

25.) Çıkmalarla ilgili hususlarda bazı değişiklikler olmuştur;

26.) Saçaklarla ilgili değişiklikler olmuştur.

27.) Bahçe duvarlarının yüksekliğiyle ilgili kısımlarda değişiklikler olmuştur.

 

Yeni Yönetmelik ile İBB İmar yönetmeliği arasındaki farkları 27 madde ile hazırladığımız PDF DOSYASI için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın;

https://drive.google.com/file/d/1XwCTtSYaDsN3RofBn0w6Lx9qBhVi5bh-/view?usp=sharing

Devamını oku
Reklam
Yorumları göster

Bir Cevap Yazın

Faydalı bilgiler

Mimari projelerde net ve brüt alan hesabı [resimli anlatım]

Güncelleme:

Tarih:

Net alan brüt alan nasıl hesaplanır? Mimari projelerdeki Bağımsız bölüm tablosu üzerinde yer alan satır ve sütunlarda her bağımsız bölüm için ayrı ayrı net ve brüt alan bilgileri yer almaktadır.

Projelerin çoğunda mimarlar tarafından çok önem verilmediği sanılan bu tablolardaki verilerin doğru hesaplanması kat mülkiyeti, konut daire satışı gibi konularda hassasiyet arzetmektedir.

İşin yoruma açık kısmı pek olmasa da net alan brüt alan nasıl hesaplanır? sorusu için kafaları karıştırabilecek mevzular yer almaktadır.

İmar yönetmeliği net ve brüt alanlar için ne diyor?

2018 Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ‘nin tanımlar kısmının ilk bölümünde bağımsız bölüm hakkında ‘kat mülkiyetine konu bölümlerden bahsedilir.

Yine tanımlardan yola çıkarak alan hesabı için referans kabul edeceğimiz bilgileri aşağıda paylaştık. Daha kolay anlaşılabilmesi için yönetmelik maddelerini her zaman olduğu gibi açıklayarak verdik. Merak edenler ve doğruluğunu teyit etmek isteyenler ile maddenin orjinal halini görmek isteyenler başbakanlık mevzuat sitesi ziyaret edilebilir.

Bağımsız bölüm net alanı nedir?

net alan brüt alan hesabı nasıl yapılır

Yukarıdaki proje, Genyap’ın kağıthane’deki Oxygen projesi kat planı katta 5 adet 2+1 daire planı örneğidir.

Net alan, içerden bağlantılı piyesleri ile birlikte bağımsız bölümün içerisindeki boşluklar hariç, duvarlar arasında kalan temiz alana verilen isimdir.

Bu tanıma göre aşağıdakiler net alana dahil edilmezler;

 • kapı ve pencere eşikleri,
 • 2.5 santimetreyi geçmemek koşuluyla sıva payları,
 • odalardaki / mahallerdeki kolon dişleri,
 • duman, çöp, atık, tesisat ve hava bacaları ile ışıklıklar,
 • bağımsız bölüm içindeki asansör ve galeri boşlukları,
 • tesisat odaları,
 • merdivenlerin altlarında kalan 1.80 metre yüksekliğinden az olan yerler,
 • Açık çıkmalar, balkonlar, zemin, çatı ve kat terasları
 • kat ve çatı bahçeleri gibi en az bir cephesi açık olan mekânlar
 • aynı katta veya farklı katta olup bağımsız bölümün eklentisi olan mekânlar
 • Ve son olarak tabi ki ortak alanlar net alana dahil edilmemektedir.

Hadi yukarıdakiler neyse de net alana dahil edilmeyen alanlardan aşağıda sayılanlar pek çok proje geliştiriciye oldukça ilginç gelmekte ve pek çok istem dışı yanlış uygulamaya da sebebiyet vermektedir.

 • tek bağımsız bölümlü müstakil binalarda bağımsız bölüm içindeki otopark, sığınak, odunluk, kömürlük, hidrofor ve arıtma tesisi alanı, su ve yakıt deposu ve kazan dairesi net alana dâhil edilmez.

Net alana dahil edilen mahaller, net alana dahil edilmeyen mahaller ve net alan tanımını böylece paylaşmış olduk. Bunlara ilave olarak net alan için eğer bağımsız bölümün çatı arasında ya da yapının farklı katlarında bulunan parçaları da varsa bu alanlar bağımsız bölüm net alanı içerisinde değerlendirilir.

Konutlarda net alan hesabı nasıl yapılır?

mimari-proje-uzerinden-net-alan-hesabi-nasil-yapilir

Gördüğünüz üzere 2 oda 1 salon bir konut projesinin planı yukarıdaki ekran görüntüsündedir. Net alan hesabı yaparken daha önce odalardaki kolon dişleri, budaklar ve kapı eşikleri olmaksızın polyline çizdik.

Sonrasında bu polyline ile çizdiğimiz kapalı alanların kaç metrekare olduğunu autocad’e sorduk. O da bize yukarıdaki resimde sol alt kısımdaki kırmızı ile işaretlediğim alandan yanıt verdi; 52.52 m2 olarak. Yani yukarıdaki apartman konut projesi için net alan 52.52 metrekare oldu.

Net metrekareye balkon dahil mi? sorusunun yanıtı tabi ki hayır olacaktır. Sebebi yukarıda net alana dahil edilmeyen kullanımlar içerisinde balkon’un yer almasıdır.

Bağımsız bölüm brüt alanı nedir?

Bağımsız bölüm brüt alanı; Şaftlar, ışıklıklar, hava bacaları, galeri boşlukları hariç, bağımsız bölümün dış konturlarının çevrelediği alana verilen isimdir.

Daire brüt alanı hesaplanırken imar yönetmeliğinin yine tanımlar kısmında belirtildiği üzere bağımsız bölüm dış konturu ortak duvarların ortası, dış duvarların dışından ölçülür. Hemen bir resimle örnekleyelim.

bagimsiz-bolum-brut-alani-hesabi

Yukarıdaki görselde ise yine net alanını hesapladığım dairenin brüt alan hesaplaması için çizdiğim polyline görülebilir. Bu polyline ortak duvarlar (komşu dairenin 20 cm duvarının 10 cm’lik payı, kat holünün duvar orta aksı ve dış duvarların dışı şeklinde) alındı.

Yani resmin sol alt kısmından total area‘da yazan bilgiye göre bu dairenin brüt alanı göreceğiniz üzere 60.75 metrekare çıktı.

Tabi bu daireye ait bodrumda ve çatıda eklenti şeklinde düzenlenen kiler vs. yoksa bağımsız bölüm toplam brüt alanı da 60.75 m2’dir. Eğer eklentisi varsa bu alana eklentinin aynı şekilde dış duvarların dışı, ortak duvarların ortası şeklinde hesaplanan brüt alanı da ilave edilir.

Ancak bağımsız bölüm tablosunda eğer eklentili bir proje üzerinde çalışıyorsanız;

 • Bağımsız bölüm net alanı,
 • bağımsız bölüm eklenti net alanı,
 • bağımsız bölüm toplam net alanı (eklentinin net alanıyla birlikte) ,
 • bağımsız bölüm brüt alanı,
 • eklenti brüt alanı,
 • bağımsız bölüm toplam brüt alanı (eklentinin brüt alanının da ilave edilmiş hali) ,

Ayrı ayrı gösterilmesinde yarar var. Son olarak ortak alanlar bağımsız bölüm alanına dahil mi? sorusuna yanıt vererek örnek tablo ile konuyu netleştirelim.

Yönetmelikte bağımsız bölüm genel brüt alanı diye ilave bir tanımlama daha var. İşte bu tanıma göre bağımsız bölüm toplam brüt alanına ortak alanlardan düşen payın ilave edilmesiyle bulunan alandır genel brüt alan.

Özellikle daire satın alırken, konut sigortasında ya da kat mülkiyeti gibi konularda karıştırılmaması gereken tanımlamalardır. Hiç bilmeyenler için son derece karmaşık gelebilecek konulardan olan bu mevzuları yazımızda son derece anlaşılır şekilde ifade ettiğimi düşünüyorum.

Peki bir daireye ortak alanlardan düşen pay nasıl hesaplanır?

alan hesabı için örnek kat planı

Yukarıdaki fotoğraf, 3+1 Daire kat planı modellemesi örneğidir.

Toplam inşaat alanından , daire brüt alanları çıkarıldığında kalan alan ,ortak alandır. Bu alanın toplam bağımsız bölüm sayısına  (daire sayısına) bölünmesiyle bulunan alan ise daireye düşen ortak alan miktarıdır. Bu aslında yanlış bir pay şeklidir.

Şöyle ki, eğer bir apartman projesinde 3+1 150 metrekare , 5+1 450 metrekarelik dairelerin ve 1+1 50 metrekarelik bir dairenin bulunduğunu düşünün. Toplam ortak alanı nasıl olur da eşit şekilde paylaştırabilir siniz ki?

İşte bu noktada müşterek alan payı hesabı devreye girecektir. Ya da ortak alan payı hesabı her bağımsız bölüme düşen ortak alan miktarını hesaplamak için kullanılır. İlave bir not olarak şu yazıda; müşterek alan payı hesabı nasıl yapılır? sorusuna yanıt bulabileceğiniz detaylı açıklamaları paylaşmıştık.

Çok özet şekilde yeniden söyleyecek olursak; toplam ortak alan / ortak alansız inşaat alanı işleminin sonucu ile toplam brüt alanın çarpımı o daireye ortak alanlardan düşen payın bulunması için kullanılır.

Net alandan brüt alan nasıl hesaplanır? ya da brüt m2 den net m2 hesaplama konuları kesinlikle tek bir çarpan ile bulmak yanlış olacaktır. Yani net alanı 100 metrekare olan bir daire brüt olarak 150 metrekare de olabilir, 200 metrekare de.. Tersi de doğrudur, brüt alanı 250 metrekare olan bir bağımsız bölümün net alanı 50 metrekare de olabilir. Yani net alandan brüt alan bulma vs. konuları internette rastladıysanız dalga geçebilirsiniz, çünkü kesinlikle doğru değildir.

Net alan brüt alan nasıl hesaplanır, net ve brüt alanlar hakkında sanıyorum temel düzeyden master boyutlarına kadar geniş bir spektrumda yanıt verdik. Mimarihaber’de yer alan bunun gibi mega yazıları kaçırmamak için bizi takip edin. Sorularınız için yorum kısmını ya da soru – cevap sayfamızı da kullanabilirsiniz.

 

Devamını oku

Faydalı bilgiler

Ücretsiz indirilebilecek 296 adet dwg mimari detay çizimi

Güncelleme:

Tarih:

Mimari detay çizimleri dwg formatında indirerek kendi detaylarınızı geliştirebilir, tasarımlarınızda yol gösterici olarak kullanabilirsiniz.

İndirilebilir içeriklerimizi paylaşmak için geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz Çizimİndir sitesi üzerinden hemen her gün yüzlerce güncel çizime hiç bir ücret ödemeksizin ve üye olmanıza bile gerek kalmadan pek çok dwg mimari detay çizimleri ve materyale ulaşabilirsiniz.

Betonarme sistem detayı dwg ‘den tutun, 1/20 detay çizimleri ve sandviç panel çatı detayı dwg gibi pek çok özellikli mimari detay çizimi için çizimindir.mimarihaber.net sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Şimdi en son eklenen mimari detay çizimleri dwg dosyalarını sizlerle paylaşalım.

mimari-detay-cizimleri

Mimari detay çizimlerine bir mimar neden ihtiyaç duyabilir?

Bu sorunun çok fazla yanıtı var. Mimarlar sadece çizim yapan robotlar olmadığından, araştırmak, yeni şeyler keşfederek belki yeni bir ilham ve fikrin uygulanması adına daha önce yapılmış şeyleri incelemek isteyebilir.

Bu gibi durumlarda örnek çizimler incelemek, daha önce yapılan uygulamaların özellikle de kullanıcı memnuniyeti ve fonksiyonellik gibi kavramların devreye girdiği başarılı işler hep tekrarlanmak ister.

Üniversite dönemlerinde bir hocamın sözünü hiç unutmam ben şahsen..

Bazen bir pencere detayı için günlerimi aylarımı verdiğimi bile hatırlarım..Projelerin içerisinde en sonda üvey evlat gibi duran o çocuklar aslında uygulanma aşamasında en kilit role bürünürler ve işin en trajik yanı mimari projelerde nöbetçi golcü rolünde olmalarına rağmen hiç küsmezler..Taklit edilmeyi de taklit etmeyi de çok severler..

Düşünsenize, hocamız bir detay çizimi için nasıl bir romantizm yaşamış. Bazı günümüz mimarları gerek vakit yetersizliği gerekse de nakit yetersizliği’nden (: detay paftalarını çizimin en sonuna proje kalın ve gösterişli dursun diye yerleştirmekte.Her ne hikmetse, o detaylar tüm projelerde aynı.. Yorum sizin, bilemiyorum.

Neyse şimdi lafı daha fazla uzatmadan hocamın söylediği gibi kendi çizimlerinizde kullanmak veya belki de sadece indirerek incelemek için bu detayları sizinle paylaşalım.

225 Adet mimari detay çizimi dwg – Çizim indir

Ücretsiz indirebileceğiniz mimari detay çizimleri içerisinde güncel konut projelerinin detayları yer almaktadır.

Cephe çizimleri kesitlere nazaran çok daha fazla görsel ağırlıkta olsa da , bazı cepheler için nokta detayları vermek uygulama safhası için son derece önemlidir. Cephe detayı dwg dosyasını indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak çizimindir sitesi üzerinden indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Cephe kesit detayı dwg indir – Çizim indir

Cephe çizimi için detay paftasında neler olmalıdır? Detay çizimi dwg indir şeklinde arattırdığınızda son derece güncelliğini yitirmiş çizimlere ulaşırsınız.

Çatılar ve çatı detayları bazen karmaşık hale gelebilir.Bu gibi durumlarda detay çözümleri özellikle de uygulama safhasında büyük problemlerin önüne geçebilmektedir.Yine çizimindir sitesi üzerinden Mimari detay çizimleri dwg formatında hiç bir ücret ödemeden indirebilirsiniz.

Mimari çatı detayı çizimleri (25 adet dwg) – Çizim indir

Çatı detayları yalıtım örtüsü, membran tabakası, mertekler, dişler ve budaklar gibi ufak tefek detaylar can sıkıcı olabilmektedir.Bu noktada yeni çözümler geliştirebilmenin diğer bir yolu başka detaylar üzerinden yola çıkarak kendi detaylarınızı geliştirmekten geçer.

Özellikle de İç mekan detay çizimleri dwg formatında bulmak pek kolay değil. İşte tam da bu noktada aşağıdaki mutfak detay çizimleri işinize yarayabilir.

Mutfak detay çizimi dwg formatında – Çizim indir

Mutfak mekanına yönelik detayların ıslak hacim çizimlerinde dikkat edilmesi gereken ince hususları barındırdığını söylemekte yarar var.Paylaştığımız bu detayda plan, kesit ve görünüş nezdinde mutfak mekanında bulunması gereken temel çizimler yer almaktadır.

Devamını oku
ReklamReklam