Sosyal medya'da takip edin!
X

Faydalı bilgiler

Mimari silüet nedir? İşte tasarım harikası (!) binalarımız

Güncelleme:

Tarih:

Silüet onayı nedir? Hangi tür mimari projeler için yönetmelikte silüet onayı zorunluluğu bulunmaktadır? Tüm bu soruların yanıtlarını imar yönetmeliği son durum çerçevesinde haberimizde paylaştık.

Öncelikle sözlük tanımına göre silüet; bir nesnenin sadece kenarlarıyla ve detaylarına girmeksizin tek renk halinde beliren görüntüsüne verilen isimdir.

Mimari silüet ise, bir yapının bulunduğu konum itibariyle etrafındaki yapılar topluluğu ile ilişkisini resmeden basit çizimleri anlatır.

Planlı alanlar değişti ama silüet onayına ilişkin konular hemen hemen aynı. Yalnızca çok yüksek yapılar ve sayı bakımından fazla yapı toplulukları için silüet onayı gerekmekte.Tabi tüm detaylar bunlardan ibaret değil. Şimdi hazırsanız biraz daha detaylara inebiliriz.

Hangi yapı veya yapı grupları için silüet onay zorunluluğu getirilebilir?

silüet onayı zorunluluğu

İstanbul boğazındaki yapıların silüete olan kötü etkisi medyanın gündeminde epey yer tutmuştu.Bu bağlamda silüet kelimesine aslında aşinayız..

Bildiğiniz üzere Çevre Ve Şehircilik il müdürlükleri Büyükşehir Belediyelerden daha yukarıda bir pozisyondadır. Büyükşehir belediyesi bulunmayan şehirlerde silüete ilişkin konularda kısıtlama getirme yetkisi bu müdürlükler nezdinde saklıdır.

Ancak aşağıdaki yapı grupları için Büyükşehir Belediyeleri onay zorunluluğu getirebilir denmektedir; (Madde 57/26)

a) Müstakil yapı adedi 30 veya daha fazla olan uygulamalar,
b) Bir parselde toplam yapı inşaat alanı 60.000 m2’den fazla olan yapı veya yapılar topluluğu,
c) Binanın herhangi bir cephesinden görünen en düşük kottaki bina yüksekliği 60,50 metreyi geçen yapılar.

Bir villa site konut projesi düşünün.. Ya da b ve c maddelerindeki gibi yapı grubuna dahil proje.. İşte bu gibi projelerde Büyükşehir Belediyeleri tarafından onay zorunluluğu getirilebilir.

Silüet projeleri nasıl çizilir?

Yeni imar yönetmeliği‘nde bu konuyla ilgili sadece aşağıdaki hükümler bulunmakta olup eğer böyle bir duruma ihtiyaç olursa ilgili idare ile görüşmek oldukça doğru bir hareket olacaktır.

Belediyece, büyüklüğü ve bazı özellikleri dolayısıyla uygun görülen yapıların projeleri, 1/100 ölçekli, ancak 1/50 ölçekli proje tekniğinde çizilmiş olarak istenir.

Silüeti olumsuz etkileyebilecek durumlar için de yönetmelikte tedbir alınmış

İmar yönetmeliği madde 62/2 bendinde şöyle denmektedir; Özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda, fenni mesuliyet üstlenilmek ve Kanunun cezai hükümleri saklı kalmak, kat maliklerinin üçte ikisi ve gerekmesi halinde uygulamadan etkilendiği ilgili idaresince belirlenen bağımsız bölüm maliklerinin muvafakati alınmak, statik açıdan sakınca bulunmadığına dair inşaat mühendislerince hazırlanacak rapor ilgili idaresine sunulmak, bina estetiğini, görünümünü ve silueti olumsuz etkilememek kaydıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşü alınarak; ruhsat alınmadan elektronik haberleşme istasyonu kurulabilir.

Silüetin olumsuz etkilenmesi konusunda sayısal, matematiksel ya da herkes tarafından kesin ifadeler yoktur. Ancak genel geçer kabuller bulunmaktadır.

silueti bozan binalar

Yukarıda özellikle mimarlık camiasının sosyal medya fenomenleri ve yayıncıları tarafından sıkça paylaşılan silüeti tam anlamıyla mahveden bir yapılaşma örneği görmektesiniz. Burası söylenildiğine göre Bursa ve lokal kentsel dönüşüm projesi.

İşte silüetin bozulması deyiminden kasıt bu olabilir.

Ayrıca silüeti bozucu tasarımlara ilişkin yine imar yönetmeliği’nin 4. maddesinin p bendinde çatı bahçesi tanımı için şöyle söylenmektedir; ”Çatı bahçesi: Teras çatılarda, çakıl, toprak, çim ve benzeri doğal örtüler ile kaplanarak iklime uygun bitkilendirilebilen, yapının görünüşlerini ve bulunduğu çevrenin siluetini bozmayacak ve çatı sınırlarını aşmayacak şekilde oluşturulan bahçeleri..”

Mimari silüet kavramı ve bunu bozan şeyler arasında Türkiye’nin en yoğun şehirlerinden biri olan İstanbul’dan da bir örnek verelim..

mimari-siluet-onayi

Silüetin bozulması şehirlerin estetik dışı ve şehircilik anlamında tasvip edilmeyen görünümlerin oluşmasına neden olmakta. Örneğin İstanbul Boğazı Silüeti yazdığınızda karşınıza çıkan şeyler arasında yukarıdaki resmi de görürsünüz. Bu resim de çok fazla paylaşılanlar arasındadır.

Fotoğrafın sol kısmında arkada kalan uzun gökdelenimsi yapının silüete harika etkisi (!) nasıl da mükemmel öyle değil mi?

Silüet onayı ve silüete ilişkin yönetmelikte başka neler geçiyor?

MADDE 5/26 Açığa çıkan kat kazanmak ve kat sayısını artırmak amacıyla kot alınan nokta tespit edilemez. Kot alınan noktanın tespitinde bölge kat rejiminin aşılmaması ve sokak siluetinin korunması esastır. Yoldan kotlandırılan ve bina arka köşelerinin zemin hizasındaki kotu yola göre 3.50 metreden daha düşük olan binalar 11 inci madde hükümlerine göre kademelendirilir.

Sokak silüetinin korunması deyiminden bölgenin kat rejimini korumak anlaşılabilir.

MADDE 7/2 Bir imar adasında, mevzuatına uygun binalar dikkate alınarak ve yeni inşa edilecek binaların şematik konumu çizilerek ada bazında etüt yapılıp, ada içindeki parsel dağılımının yapıların estetiği ve sokak siluetini bozmayacak şekilde olduğu ortaya konulmadan, ifraz ve tevhit işlemi yapılamaz.

Parselasyonlar için de aynı şey söylenilmekte.. Binaların kütle olarak yerleşimleri, birbirlerine göre konumları bir bölgenin uzaklardan seyriyle anlaşılsa da genel manada şehircilik esasları arasında yer almaktadır.

MADDE 10/2 Kot alınan noktanın tespitinde sokak silueti dikkate alınır.

Kot alma konusu ve silüetlerin korunması konusu imar yönetmeliği için son derece önem arzetmektedir. Gördüğünüz üzere binalara kot verilmesi konusu ile yakın ilişki kurulmakta.

MADDE 14/1 Parselin cepheli olduğu yollar arasında kot farkı bulunması halinde düşük kottaki yol ve yüksek kottaki yolun siluetleri açısından ilgili idaresince değerlendirilerek kotlandırma yapılır.

İki yola cepheli parseller için , yüksek olan yola göre kot verildiğinde diğer binalardan daha yüksek bir görünüm kazanılması durumunun silüet ile önüne geçilmektedir.

anthill-residance

İstanbul’un en yüksek binalarından biri olan bu ikiz kuleler Ant Hill Residance için de silüet konusunda iyi şeyler söylenilmemekte..

MADDE 40/2 Çatı eğimleri, kullanılacak çatı malzemesi ile yörenin mimari özelliği ve iklim şartları dikkate alınarak ilgili idarenin tasvibi ile tayin edilir. Çatı eğimi içinde kalmak ve silüeti etkilememek kaydıyla çatı örtüsü olarak fotovoltaik paneller de kullanılabilir.

Yukarıdaki maddede de silüetle ilgili olarak kısaca şunu diyor; ‘sen sürdürülebilir, enerji verimli projeler yapabilirsin ama tek şartla; silüeti bozmadan!’

Bu yazımızda silüetin korunması, silüeti bozacak durumlar ve mimari silüet onayı hakkında yönetmelik ışığında bilgileri paylaştık.

Binaların tasarım aşamasında silüetin korunmasına yönelik alınması gereken tedbirler hakkında sizin görüşleriniz neler?

Reklam
1 Yorum

1 Yorum

  1. Sumak

    16/05/2018 paylaşım zamanı 20:58

    Silüet gerçekten çok önemli özellikle istanbulun bazı değerleri bazı yapılanma uğruna fazlasıyla bozuldu

Bir Cevap Yazın

Faydalı bilgiler

Elektrik elektronik mühendisleri şantiye şefi olabilir mi?

Güncelleme:

Tarih:

Elektrik elektronik mühendisleri şantiye şefi olabilir mi? Elektrik mühendisleri şantiye şefi olabilir mi? Makine mühendisleri ve tekniklerler şantiye şefi olabilir mi? Şantiye şefi yönetmeliği üzerinden sizlerle bu konuyu özetle paylaştık.

Elektrik elektronik mühendisleri şantiye şefi olabilir mi? Bu sorunun yanıtı kısa ve net ”evet”. Olabilir. Sebebi Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında yönetmelik gereğince yapım işinin niteliğine göre şantiye şefleri mimar ve mühendis olabilir deniliyor.

Teknikerler konusunda şuan yönetmelikte bir engel bulunmamasına karşın yapı ruhsat sistemi MAKS’ta inşaat teknikerleri şantiye şefi olabilir mi? sorusuna hayır yanıtı alıyoruz.

Elektrik elektronik mühendisleri şantiye şefi olabilir mi?

elektrik-elektronik-muhendisleri-santiye-sefi-olabilir-mi

Bazı idareler yönetmelikteki ”yapım işinin niteliğine göre” kavramına istinaden elektrik elektronik mühendislerini ya da makine mühendislerini ya da elektrik mühendislerini normal betonarme inşaatlar için şef olarak kabul etmemektedir.

Yapım işinin niteliği eğer bir trafo binası ya da server merkezi gibi niteliksel bir yapıysa elektronik mühendisleri ya da makine mühendisleri şantiye şefi olabilir şeklinde yorumlanırken, normal inşaatlar için bu yorumu kullanmaktadırlar. (Şimdi niteliksel iş tanımlamam ile dalga geçenleriniz de olur (: )

Elektrik elektronik mühendisleri şantiye şefi olabilir mi? Sorusunun yanıtı MAKS‘ta bu meslekten kişilerin şantiye şefliği ile alakalı seçilebilir olmasından kaynaklı olabiliyorlar diyebiliriz.

Devamını oku

Faydalı bilgiler

Mimari akustik raporu nedir? Hangi projelerde zorunludur?

Güncelleme:

Tarih:

Mimari akustik raporu her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin işletimi ve kullanımı safhalarında insanların maruz kalacağı, binaların dışından veya içinden kaynaklanan gürültülerin, kişilerin huzur ve sükûnuna, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek iyi işitme ve algılama koşullarının sağlanması için, tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim bakımından uyulacak kuralların belirlendiği teknik – resim – diyagram ve şemaların yer aldığı dökümanı ifade eder.

Mimari akustik raporu 31 Mayıs 2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik gereği standartları belirlenen bir teknik dökümandır. 1 Haziran 2018 Tarihinden sonra yapı ruhsatlarına ek idarelere sunulması gereken dökümanlar arasında bulunduğundan bu konuya değinmek istedik.

Bu yazımızda Gürültü Yönetmeliği hakkında da kısa notlara değineceğiz. Öte yandan Gürültü Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hakkında da önemli noktaların altını çizeceğiz.

Mimari akustik raporu hangi yapılarda gerekmektedir?

Mimari akustik raporu hangi yapılar için hazırlanmalıdır? Bu raporu kimler düzenlemektedir? Hangi esaslara göre kontrol edilmektedir? Bu gibi soruların yanıtları da bu bağlamda oldukça önemlidir.

Şöyle düşünün, bir eviniz var ve hemen herkesin başına gelmiştir, üst komşudaki akıllı uslu çocuklar tam da siz uyuyacakken oyun oynayası tutar ve o her zıpladıkça beyin damarlarınızda genişlemelere neden olur (!) .Bu kimsenin istemeyeceği bir durum. Yani bu gibi gürültü önleyici tedbirlerin bir standartizasyona kavuşması, insanların huzuruna ve sağlıklı  – konforlu yaşam alanlarına kavuşması adına geliştirilen bu yönetmelik gerek Avrupa Birliği Standarlarına uyum çabaları, gerekse de daha yaşanabilir çevreler bağlamında son derece önem arzetmektedir.

İşin diğer bir boyutu ise her sermaye sahibinin müteahhitlik yapmak için kolları sıvamasının önüne geçmek adına da son derece elzem bir durum.

Gelelim nasıl hazırlanacağı sorusuna ve hangi yapılarda gerekeceğine..

Mimari akustik rapor içerisinde hangi bilgiler yer almaktadır?

Akustik rapor, bu Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde;  mekânların, gürültüye hassasiyet ve gürültülülük yönünden birbirleri ile olan ilişkilerine ve ses iletim yollarına (hava doğuşlu ve darbe sesi)  ait analizleri; hedeflenen akustik kalite ve yalıtım sınıfına göre uygulanacak sınır değerleri; bu değerlere ve analizlere göre mimari ve/veya tesisat projelerinde gösterilecek yapı elemanları ve bileşenleri ile noktasal birleşim detaylarını içerir.

Aşağıda sayılan binalar için mimari ve tesisat projelerinden ayrı olarak, akustik uzman tarafından akustik proje hazırlanır;

  • Bir bodrum katı ve çatı arası hariç yediden fazla katlı konutlar
  • Toplam inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçen ikiden fazla katlı konut dışı binalar
  • Tablo 2.1 de verilen birden fazla işlev içeren binalar
  • Konser ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım gerektiren kullanımları içeren binalar

Şimdilik akustik rapor örneği paylaşamayacağız ama bir kaç gün içerisinde mimarihaber.net farkıyla mimari akustik rapor sorusuna akustik rapor hazırlayan firmalar için önemli faydalar sağlayabilecek güzel bir powerpoint sunumunu da buradan sizlerle paylaşıyor olacağız. Yapı akustiği ders notları , akustik ders notları mimarlık ya da mühendislik alanında da faydalı dökümanları ücretsiz şekilde bu başlık altından paylaşıyor olacağız.

Yorumlarınızla buraları şenlendirin (:

 

Devamını oku
ReklamReklam