Sosyal medya'da takip edin!
X

Faydalı bilgiler

Mimari silüet nedir? İşte tasarım harikası (!) binalarımız

Güncelleme:

Tarih:

Silüet onayı nedir? Hangi tür mimari projeler için yönetmelikte silüet onayı zorunluluğu bulunmaktadır? Tüm bu soruların yanıtlarını imar yönetmeliği son durum çerçevesinde haberimizde paylaştık.

Öncelikle sözlük tanımına göre silüet; bir nesnenin sadece kenarlarıyla ve detaylarına girmeksizin tek renk halinde beliren görüntüsüne verilen isimdir.

Mimari silüet ise, bir yapının bulunduğu konum itibariyle etrafındaki yapılar topluluğu ile ilişkisini resmeden basit çizimleri anlatır.

Planlı alanlar değişti ama silüet onayına ilişkin konular hemen hemen aynı. Yalnızca çok yüksek yapılar ve sayı bakımından fazla yapı toplulukları için silüet onayı gerekmekte.Tabi tüm detaylar bunlardan ibaret değil. Şimdi hazırsanız biraz daha detaylara inebiliriz.

Hangi yapı veya yapı grupları için silüet onay zorunluluğu getirilebilir?

silüet onayı zorunluluğu

İstanbul boğazındaki yapıların silüete olan kötü etkisi medyanın gündeminde epey yer tutmuştu.Bu bağlamda silüet kelimesine aslında aşinayız..

Bildiğiniz üzere Çevre Ve Şehircilik il müdürlükleri Büyükşehir Belediyelerden daha yukarıda bir pozisyondadır. Büyükşehir belediyesi bulunmayan şehirlerde silüete ilişkin konularda kısıtlama getirme yetkisi bu müdürlükler nezdinde saklıdır.

Ancak aşağıdaki yapı grupları için Büyükşehir Belediyeleri onay zorunluluğu getirebilir denmektedir; (Madde 57/26)

a) Müstakil yapı adedi 30 veya daha fazla olan uygulamalar,
b) Bir parselde toplam yapı inşaat alanı 60.000 m2’den fazla olan yapı veya yapılar topluluğu,
c) Binanın herhangi bir cephesinden görünen en düşük kottaki bina yüksekliği 60,50 metreyi geçen yapılar.

Bir villa site konut projesi düşünün.. Ya da b ve c maddelerindeki gibi yapı grubuna dahil proje.. İşte bu gibi projelerde Büyükşehir Belediyeleri tarafından onay zorunluluğu getirilebilir.

Silüet projeleri nasıl çizilir?

Yeni imar yönetmeliği‘nde bu konuyla ilgili sadece aşağıdaki hükümler bulunmakta olup eğer böyle bir duruma ihtiyaç olursa ilgili idare ile görüşmek oldukça doğru bir hareket olacaktır.

Belediyece, büyüklüğü ve bazı özellikleri dolayısıyla uygun görülen yapıların projeleri, 1/100 ölçekli, ancak 1/50 ölçekli proje tekniğinde çizilmiş olarak istenir.

Silüeti olumsuz etkileyebilecek durumlar için de yönetmelikte tedbir alınmış

İmar yönetmeliği madde 62/2 bendinde şöyle denmektedir; Özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda, fenni mesuliyet üstlenilmek ve Kanunun cezai hükümleri saklı kalmak, kat maliklerinin üçte ikisi ve gerekmesi halinde uygulamadan etkilendiği ilgili idaresince belirlenen bağımsız bölüm maliklerinin muvafakati alınmak, statik açıdan sakınca bulunmadığına dair inşaat mühendislerince hazırlanacak rapor ilgili idaresine sunulmak, bina estetiğini, görünümünü ve silueti olumsuz etkilememek kaydıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşü alınarak; ruhsat alınmadan elektronik haberleşme istasyonu kurulabilir.

Silüetin olumsuz etkilenmesi konusunda sayısal, matematiksel ya da herkes tarafından kesin ifadeler yoktur. Ancak genel geçer kabuller bulunmaktadır.

silueti bozan binalar

Yukarıda özellikle mimarlık camiasının sosyal medya fenomenleri ve yayıncıları tarafından sıkça paylaşılan silüeti tam anlamıyla mahveden bir yapılaşma örneği görmektesiniz. Burası söylenildiğine göre Bursa ve lokal kentsel dönüşüm projesi.

İşte silüetin bozulması deyiminden kasıt bu olabilir.

Ayrıca silüeti bozucu tasarımlara ilişkin yine imar yönetmeliği’nin 4. maddesinin p bendinde çatı bahçesi tanımı için şöyle söylenmektedir; ”Çatı bahçesi: Teras çatılarda, çakıl, toprak, çim ve benzeri doğal örtüler ile kaplanarak iklime uygun bitkilendirilebilen, yapının görünüşlerini ve bulunduğu çevrenin siluetini bozmayacak ve çatı sınırlarını aşmayacak şekilde oluşturulan bahçeleri..”

Mimari silüet kavramı ve bunu bozan şeyler arasında Türkiye’nin en yoğun şehirlerinden biri olan İstanbul’dan da bir örnek verelim..

mimari-siluet-onayi

Silüetin bozulması şehirlerin estetik dışı ve şehircilik anlamında tasvip edilmeyen görünümlerin oluşmasına neden olmakta. Örneğin İstanbul Boğazı Silüeti yazdığınızda karşınıza çıkan şeyler arasında yukarıdaki resmi de görürsünüz. Bu resim de çok fazla paylaşılanlar arasındadır.

Fotoğrafın sol kısmında arkada kalan uzun gökdelenimsi yapının silüete harika etkisi (!) nasıl da mükemmel öyle değil mi?

Silüet onayı ve silüete ilişkin yönetmelikte başka neler geçiyor?

MADDE 5/26 Açığa çıkan kat kazanmak ve kat sayısını artırmak amacıyla kot alınan nokta tespit edilemez. Kot alınan noktanın tespitinde bölge kat rejiminin aşılmaması ve sokak siluetinin korunması esastır. Yoldan kotlandırılan ve bina arka köşelerinin zemin hizasındaki kotu yola göre 3.50 metreden daha düşük olan binalar 11 inci madde hükümlerine göre kademelendirilir.

Sokak silüetinin korunması deyiminden bölgenin kat rejimini korumak anlaşılabilir.

MADDE 7/2 Bir imar adasında, mevzuatına uygun binalar dikkate alınarak ve yeni inşa edilecek binaların şematik konumu çizilerek ada bazında etüt yapılıp, ada içindeki parsel dağılımının yapıların estetiği ve sokak siluetini bozmayacak şekilde olduğu ortaya konulmadan, ifraz ve tevhit işlemi yapılamaz.

Parselasyonlar için de aynı şey söylenilmekte.. Binaların kütle olarak yerleşimleri, birbirlerine göre konumları bir bölgenin uzaklardan seyriyle anlaşılsa da genel manada şehircilik esasları arasında yer almaktadır.

MADDE 10/2 Kot alınan noktanın tespitinde sokak silueti dikkate alınır.

Kot alma konusu ve silüetlerin korunması konusu imar yönetmeliği için son derece önem arzetmektedir. Gördüğünüz üzere binalara kot verilmesi konusu ile yakın ilişki kurulmakta.

MADDE 14/1 Parselin cepheli olduğu yollar arasında kot farkı bulunması halinde düşük kottaki yol ve yüksek kottaki yolun siluetleri açısından ilgili idaresince değerlendirilerek kotlandırma yapılır.

İki yola cepheli parseller için , yüksek olan yola göre kot verildiğinde diğer binalardan daha yüksek bir görünüm kazanılması durumunun silüet ile önüne geçilmektedir.

anthill-residance

İstanbul’un en yüksek binalarından biri olan bu ikiz kuleler Ant Hill Residance için de silüet konusunda iyi şeyler söylenilmemekte..

MADDE 40/2 Çatı eğimleri, kullanılacak çatı malzemesi ile yörenin mimari özelliği ve iklim şartları dikkate alınarak ilgili idarenin tasvibi ile tayin edilir. Çatı eğimi içinde kalmak ve silüeti etkilememek kaydıyla çatı örtüsü olarak fotovoltaik paneller de kullanılabilir.

Yukarıdaki maddede de silüetle ilgili olarak kısaca şunu diyor; ‘sen sürdürülebilir, enerji verimli projeler yapabilirsin ama tek şartla; silüeti bozmadan!’

Bu yazımızda silüetin korunması, silüeti bozacak durumlar ve mimari silüet onayı hakkında yönetmelik ışığında bilgileri paylaştık.

Binaların tasarım aşamasında silüetin korunmasına yönelik alınması gereken tedbirler hakkında sizin görüşleriniz neler?

Devamını oku
Reklam
1 Yorum

1 Yorum

 1. Sumak

  16/05/2018 paylaşım zamanı 20:58

  Silüet gerçekten çok önemli özellikle istanbulun bazı değerleri bazı yapılanma uğruna fazlasıyla bozuldu

Bir Cevap Yazın

Faydalı bilgiler

Mimari projelerde net ve brüt alan hesabı [resimli anlatım]

Güncelleme:

Tarih:

Net alan brüt alan nasıl hesaplanır? Mimari projelerdeki Bağımsız bölüm tablosu üzerinde yer alan satır ve sütunlarda her bağımsız bölüm için ayrı ayrı net ve brüt alan bilgileri yer almaktadır.

Projelerin çoğunda mimarlar tarafından çok önem verilmediği sanılan bu tablolardaki verilerin doğru hesaplanması kat mülkiyeti, konut daire satışı gibi konularda hassasiyet arzetmektedir.

İşin yoruma açık kısmı pek olmasa da net alan brüt alan nasıl hesaplanır? sorusu için kafaları karıştırabilecek mevzular yer almaktadır.

İmar yönetmeliği net ve brüt alanlar için ne diyor?

2018 Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ‘nin tanımlar kısmının ilk bölümünde bağımsız bölüm hakkında ‘kat mülkiyetine konu bölümlerden bahsedilir.

Yine tanımlardan yola çıkarak alan hesabı için referans kabul edeceğimiz bilgileri aşağıda paylaştık. Daha kolay anlaşılabilmesi için yönetmelik maddelerini her zaman olduğu gibi açıklayarak verdik. Merak edenler ve doğruluğunu teyit etmek isteyenler ile maddenin orjinal halini görmek isteyenler başbakanlık mevzuat sitesi ziyaret edilebilir.

Bağımsız bölüm net alanı nedir?

net alan brüt alan hesabı nasıl yapılır

Yukarıdaki proje, Genyap’ın kağıthane’deki Oxygen projesi kat planı katta 5 adet 2+1 daire planı örneğidir.

Net alan, içerden bağlantılı piyesleri ile birlikte bağımsız bölümün içerisindeki boşluklar hariç, duvarlar arasında kalan temiz alana verilen isimdir.

Bu tanıma göre aşağıdakiler net alana dahil edilmezler;

 • kapı ve pencere eşikleri,
 • 2.5 santimetreyi geçmemek koşuluyla sıva payları,
 • odalardaki / mahallerdeki kolon dişleri,
 • duman, çöp, atık, tesisat ve hava bacaları ile ışıklıklar,
 • bağımsız bölüm içindeki asansör ve galeri boşlukları,
 • tesisat odaları,
 • merdivenlerin altlarında kalan 1.80 metre yüksekliğinden az olan yerler,
 • Açık çıkmalar, balkonlar, zemin, çatı ve kat terasları
 • kat ve çatı bahçeleri gibi en az bir cephesi açık olan mekânlar
 • aynı katta veya farklı katta olup bağımsız bölümün eklentisi olan mekânlar
 • Ve son olarak tabi ki ortak alanlar net alana dahil edilmemektedir.

Hadi yukarıdakiler neyse de net alana dahil edilmeyen alanlardan aşağıda sayılanlar pek çok proje geliştiriciye oldukça ilginç gelmekte ve pek çok istem dışı yanlış uygulamaya da sebebiyet vermektedir.

 • tek bağımsız bölümlü müstakil binalarda bağımsız bölüm içindeki otopark, sığınak, odunluk, kömürlük, hidrofor ve arıtma tesisi alanı, su ve yakıt deposu ve kazan dairesi net alana dâhil edilmez.

Net alana dahil edilen mahaller, net alana dahil edilmeyen mahaller ve net alan tanımını böylece paylaşmış olduk. Bunlara ilave olarak net alan için eğer bağımsız bölümün çatı arasında ya da yapının farklı katlarında bulunan parçaları da varsa bu alanlar bağımsız bölüm net alanı içerisinde değerlendirilir.

Konutlarda net alan hesabı nasıl yapılır?

mimari-proje-uzerinden-net-alan-hesabi-nasil-yapilir

Gördüğünüz üzere 2 oda 1 salon bir konut projesinin planı yukarıdaki ekran görüntüsündedir. Net alan hesabı yaparken daha önce odalardaki kolon dişleri, budaklar ve kapı eşikleri olmaksızın polyline çizdik.

Sonrasında bu polyline ile çizdiğimiz kapalı alanların kaç metrekare olduğunu autocad’e sorduk. O da bize yukarıdaki resimde sol alt kısımdaki kırmızı ile işaretlediğim alandan yanıt verdi; 52.52 m2 olarak. Yani yukarıdaki apartman konut projesi için net alan 52.52 metrekare oldu.

Net metrekareye balkon dahil mi? sorusunun yanıtı tabi ki hayır olacaktır. Sebebi yukarıda net alana dahil edilmeyen kullanımlar içerisinde balkon’un yer almasıdır.

Bağımsız bölüm brüt alanı nedir?

Bağımsız bölüm brüt alanı; Şaftlar, ışıklıklar, hava bacaları, galeri boşlukları hariç, bağımsız bölümün dış konturlarının çevrelediği alana verilen isimdir.

Daire brüt alanı hesaplanırken imar yönetmeliğinin yine tanımlar kısmında belirtildiği üzere bağımsız bölüm dış konturu ortak duvarların ortası, dış duvarların dışından ölçülür. Hemen bir resimle örnekleyelim.

bagimsiz-bolum-brut-alani-hesabi

Yukarıdaki görselde ise yine net alanını hesapladığım dairenin brüt alan hesaplaması için çizdiğim polyline görülebilir. Bu polyline ortak duvarlar (komşu dairenin 20 cm duvarının 10 cm’lik payı, kat holünün duvar orta aksı ve dış duvarların dışı şeklinde) alındı.

Yani resmin sol alt kısmından total area‘da yazan bilgiye göre bu dairenin brüt alanı göreceğiniz üzere 60.75 metrekare çıktı.

Tabi bu daireye ait bodrumda ve çatıda eklenti şeklinde düzenlenen kiler vs. yoksa bağımsız bölüm toplam brüt alanı da 60.75 m2’dir. Eğer eklentisi varsa bu alana eklentinin aynı şekilde dış duvarların dışı, ortak duvarların ortası şeklinde hesaplanan brüt alanı da ilave edilir.

Ancak bağımsız bölüm tablosunda eğer eklentili bir proje üzerinde çalışıyorsanız;

 • Bağımsız bölüm net alanı,
 • bağımsız bölüm eklenti net alanı,
 • bağımsız bölüm toplam net alanı (eklentinin net alanıyla birlikte) ,
 • bağımsız bölüm brüt alanı,
 • eklenti brüt alanı,
 • bağımsız bölüm toplam brüt alanı (eklentinin brüt alanının da ilave edilmiş hali) ,

Ayrı ayrı gösterilmesinde yarar var. Son olarak ortak alanlar bağımsız bölüm alanına dahil mi? sorusuna yanıt vererek örnek tablo ile konuyu netleştirelim.

Yönetmelikte bağımsız bölüm genel brüt alanı diye ilave bir tanımlama daha var. İşte bu tanıma göre bağımsız bölüm toplam brüt alanına ortak alanlardan düşen payın ilave edilmesiyle bulunan alandır genel brüt alan.

Özellikle daire satın alırken, konut sigortasında ya da kat mülkiyeti gibi konularda karıştırılmaması gereken tanımlamalardır. Hiç bilmeyenler için son derece karmaşık gelebilecek konulardan olan bu mevzuları yazımızda son derece anlaşılır şekilde ifade ettiğimi düşünüyorum.

Peki bir daireye ortak alanlardan düşen pay nasıl hesaplanır?

alan hesabı için örnek kat planı

Yukarıdaki fotoğraf, 3+1 Daire kat planı modellemesi örneğidir.

Toplam inşaat alanından , daire brüt alanları çıkarıldığında kalan alan ,ortak alandır. Bu alanın toplam bağımsız bölüm sayısına  (daire sayısına) bölünmesiyle bulunan alan ise daireye düşen ortak alan miktarıdır. Bu aslında yanlış bir pay şeklidir.

Şöyle ki, eğer bir apartman projesinde 3+1 150 metrekare , 5+1 450 metrekarelik dairelerin ve 1+1 50 metrekarelik bir dairenin bulunduğunu düşünün. Toplam ortak alanı nasıl olur da eşit şekilde paylaştırabilir siniz ki?

İşte bu noktada müşterek alan payı hesabı devreye girecektir. Ya da ortak alan payı hesabı her bağımsız bölüme düşen ortak alan miktarını hesaplamak için kullanılır. İlave bir not olarak şu yazıda; müşterek alan payı hesabı nasıl yapılır? sorusuna yanıt bulabileceğiniz detaylı açıklamaları paylaşmıştık.

Çok özet şekilde yeniden söyleyecek olursak; toplam ortak alan / ortak alansız inşaat alanı işleminin sonucu ile toplam brüt alanın çarpımı o daireye ortak alanlardan düşen payın bulunması için kullanılır.

Net alandan brüt alan nasıl hesaplanır? ya da brüt m2 den net m2 hesaplama konuları kesinlikle tek bir çarpan ile bulmak yanlış olacaktır. Yani net alanı 100 metrekare olan bir daire brüt olarak 150 metrekare de olabilir, 200 metrekare de.. Tersi de doğrudur, brüt alanı 250 metrekare olan bir bağımsız bölümün net alanı 50 metrekare de olabilir. Yani net alandan brüt alan bulma vs. konuları internette rastladıysanız dalga geçebilirsiniz, çünkü kesinlikle doğru değildir.

Net alan brüt alan nasıl hesaplanır, net ve brüt alanlar hakkında sanıyorum temel düzeyden master boyutlarına kadar geniş bir spektrumda yanıt verdik. Mimarihaber’de yer alan bunun gibi mega yazıları kaçırmamak için bizi takip edin. Sorularınız için yorum kısmını ya da soru – cevap sayfamızı da kullanabilirsiniz.

 

Devamını oku

Faydalı bilgiler

Ücretsiz indirilebilecek 296 adet dwg mimari detay çizimi

Güncelleme:

Tarih:

Mimari detay çizimleri dwg formatında indirerek kendi detaylarınızı geliştirebilir, tasarımlarınızda yol gösterici olarak kullanabilirsiniz.

İndirilebilir içeriklerimizi paylaşmak için geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz Çizimİndir sitesi üzerinden hemen her gün yüzlerce güncel çizime hiç bir ücret ödemeksizin ve üye olmanıza bile gerek kalmadan pek çok dwg mimari detay çizimleri ve materyale ulaşabilirsiniz.

Betonarme sistem detayı dwg ‘den tutun, 1/20 detay çizimleri ve sandviç panel çatı detayı dwg gibi pek çok özellikli mimari detay çizimi için çizimindir.mimarihaber.net sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Şimdi en son eklenen mimari detay çizimleri dwg dosyalarını sizlerle paylaşalım.

mimari-detay-cizimleri

Mimari detay çizimlerine bir mimar neden ihtiyaç duyabilir?

Bu sorunun çok fazla yanıtı var. Mimarlar sadece çizim yapan robotlar olmadığından, araştırmak, yeni şeyler keşfederek belki yeni bir ilham ve fikrin uygulanması adına daha önce yapılmış şeyleri incelemek isteyebilir.

Bu gibi durumlarda örnek çizimler incelemek, daha önce yapılan uygulamaların özellikle de kullanıcı memnuniyeti ve fonksiyonellik gibi kavramların devreye girdiği başarılı işler hep tekrarlanmak ister.

Üniversite dönemlerinde bir hocamın sözünü hiç unutmam ben şahsen..

Bazen bir pencere detayı için günlerimi aylarımı verdiğimi bile hatırlarım..Projelerin içerisinde en sonda üvey evlat gibi duran o çocuklar aslında uygulanma aşamasında en kilit role bürünürler ve işin en trajik yanı mimari projelerde nöbetçi golcü rolünde olmalarına rağmen hiç küsmezler..Taklit edilmeyi de taklit etmeyi de çok severler..

Düşünsenize, hocamız bir detay çizimi için nasıl bir romantizm yaşamış. Bazı günümüz mimarları gerek vakit yetersizliği gerekse de nakit yetersizliği’nden (: detay paftalarını çizimin en sonuna proje kalın ve gösterişli dursun diye yerleştirmekte.Her ne hikmetse, o detaylar tüm projelerde aynı.. Yorum sizin, bilemiyorum.

Neyse şimdi lafı daha fazla uzatmadan hocamın söylediği gibi kendi çizimlerinizde kullanmak veya belki de sadece indirerek incelemek için bu detayları sizinle paylaşalım.

225 Adet mimari detay çizimi dwg – Çizim indir

Ücretsiz indirebileceğiniz mimari detay çizimleri içerisinde güncel konut projelerinin detayları yer almaktadır.

Cephe çizimleri kesitlere nazaran çok daha fazla görsel ağırlıkta olsa da , bazı cepheler için nokta detayları vermek uygulama safhası için son derece önemlidir. Cephe detayı dwg dosyasını indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak çizimindir sitesi üzerinden indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Cephe kesit detayı dwg indir – Çizim indir

Cephe çizimi için detay paftasında neler olmalıdır? Detay çizimi dwg indir şeklinde arattırdığınızda son derece güncelliğini yitirmiş çizimlere ulaşırsınız.

Çatılar ve çatı detayları bazen karmaşık hale gelebilir.Bu gibi durumlarda detay çözümleri özellikle de uygulama safhasında büyük problemlerin önüne geçebilmektedir.Yine çizimindir sitesi üzerinden Mimari detay çizimleri dwg formatında hiç bir ücret ödemeden indirebilirsiniz.

Mimari çatı detayı çizimleri (25 adet dwg) – Çizim indir

Çatı detayları yalıtım örtüsü, membran tabakası, mertekler, dişler ve budaklar gibi ufak tefek detaylar can sıkıcı olabilmektedir.Bu noktada yeni çözümler geliştirebilmenin diğer bir yolu başka detaylar üzerinden yola çıkarak kendi detaylarınızı geliştirmekten geçer.

Özellikle de İç mekan detay çizimleri dwg formatında bulmak pek kolay değil. İşte tam da bu noktada aşağıdaki mutfak detay çizimleri işinize yarayabilir.

Mutfak detay çizimi dwg formatında – Çizim indir

Mutfak mekanına yönelik detayların ıslak hacim çizimlerinde dikkat edilmesi gereken ince hususları barındırdığını söylemekte yarar var.Paylaştığımız bu detayda plan, kesit ve görünüş nezdinde mutfak mekanında bulunması gereken temel çizimler yer almaktadır.

Devamını oku
ReklamReklam