Sosyal medya'da takip edin!
X

Faydalı bilgiler

İstanbul imar yönetmeliği 2018 son şekliyle değişen kısımları (30 madde)

Güncelleme:

Tarih:

İstanbul imar yönetmeliği 2018 son haliyle nelerin değiştiğini bu yazıyla sizlerle 30 maddede paylaştık. Yeni imar yönetmeliği 2018 pdf olarak indirebilmeniz için de aynı zamanda dökümanı yazımızda bulabileceksiniz.

İstanbul imar yönetmeliği 2018 resmi gazete üzerinden 25.05.2018 tarihinde yayımlanmıştı. Ancak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği‘ne bile daha tam alışamamışken, hatta genelgeler ile uygulamaya dair kafa karışıklıkları giderilememişken; İstanbul imar yönetmeliği 2018 yılında yürürlüğe giren önemli yönetmeliklerden biri olarak tarihe geçti.

İşte bu yazımızda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği‘yle İstanbul’un yeni imar yönetmeliği‘ni mukayese ettik. Sonuç olarak 30 maddenin değiştiğini ya da yeni hükümler eklendiğini gözlemledik.

İstanbul imar yönetmeliği 2018 son haliyle neleri değiştirdi? (30 madde)

yeni-istanbul-imar-yonetmeligi-2018-pdf-son-hali-indir-degisiklikler

Yönetmelikte değişen maddeler arasında tanımlar kısmında 3 yeni ilave yapılmış. Özellikle mantolama ve bina cephe yenileme işlemlerinde idareler nezdinde yaşanan şikayetlerin giderilmesi amaçlanmış. İskele kurmak için izin almak zorunlu hale gelmiş diyebiliriz. Emsal, taks ve bahçe mesafeleri kısmında kullanılan tanımlamalara açıklık getirilmesi iyi olmuş. Aşağıda eklenen yeni tanımları görebilirsiniz.

 • İskele izin belgesi: İskele kurmayı gerektiren basit tamir ve tadilatlarda ilgili idareden alınması zorunlu izin belgesini,
 • Süs Havuzu: Derinliği 50cm’yi geçmeyen ve peyzaj öğesi olarak kullanılan havuzları
 • Yeşil çatı: Binanın enerji performansını, hava kalitesini ve kent ekolojisini iyileştiren, yağmur suyunun yarattığı problemlere yenilikçi çözümler getiren, çim serilip, çiçeklerle yeşillendirilebilen, küçük bitkilerle donatılabilen çatıları,

(Özel not: Burada paylaşılan değişiklikler parselasyona ilişkin hususları, ruhsat süreçlerini, ifraz- tevhid vs. ve iskan konularını kapsamamaktadır. Yalnızca projelendirmeyle ilgili kısımları özenle seçtik.)

30.) Binalara kot verilmesine ilişkin esaslar kısmı resmen evrim geçirmiş..

İstanbul imar yönetmeliği 2018 son halinde tabii zeminden kotlandırmak konusunda adeta teşvik söz konusu olmuş.

 • Binalara kot verilirken binanın yola olan mesafesine bakılır. Yola olan mesafenin, bina köşe noktalarına göre farklılık gösterdiği hallerde binanın yola en yakın noktası esas alınır.
 • Binanın yola olan mesafesi; 6.00 metreden az ise yoldan, 6.00 metre veya fazla ise tabii zeminden kot verilir.
 • Birden fazla yola cephesi olan parsellerde yola olan mesafeler 6.00 metrenin altında ise daha yüksek kottaki yol esas alınır. Yola olan mesafelerden birinin 6.00 metrenin altında, diğerinin ise 6.00 metre veya üstünde olması halinde yakın mesafeli yol esas alınır.
 • Yol kenarında en az 1.50 metre yükseklik ile başlayarak set teşkil eden parsellerde kot; ilgili idarenin imar birimince yapı adasının tamamının, civarın karakterine ve silüete etkisine göre etüt edilerek bu madde hükümleri çerçevesinde belirlenir.
 • Bir parsele birden fazla bina yapılması halinde her bina müstakil değerlendirilerek bu madde hükümlerine uygun olarak kot verilir.

Tabii zeminden kotlandırma ile kademelendirme işlemlerinde ada bazında değerlendirme yapılır. Maddesi kaldırılarak aşağıdaki eklenmiş;

Tabi zeminden kotlandırılan parsellerde; zemin kat taban kotunun tabi veya tesviye edilmiş zeminden en fazla 3.50 metre yükseldiği noktalarda 12. maddenin 4. 5. 6. 7. ve 8. fıkralarına göre kademelendirme yaptırılmasında ilgili idaresi yetkilidir.

(Yani tabi zeminden kot verildiği durumlarda kademe yapılıp yapılmamasıyla ilgili idare yetkilendirilmiş.)

29.) Yoldan kotlandırma konusuyla ilgili değişiklikler;

 • Kaldırımı yapılmamış yollarda yol seviyesinin 0.18 metre üstünden kot verilir.
 • Kademelendirmede her kademe, cephe boyunca 6.00 metreden aşağı olamaz. Son kademenin 6.00 metreden az olması durumunda bir önceki kademe seviyesine uyulur.

Daha önce her bir kademe hattı için 4.5 metre ibaresi yer alıyordu. Her bir kademe hattının 6 metreden az yapılamayacağı hususu bir önceki kademeye uyulur hükmüne atıfta bulunarak kademe yapılmaması durumunun önünü açıyor.

 • 30.00 metre ve altında olan bina cephe ve derinliklerinde, talep edilmesi halinde; bu maddedeki hükümlere göre yapılması gerekli olan kademe sayısı kadar ve her bir kademe boyu 3.00 metre olmak üzere, bina cephe ve derinlikleri ayrı ayrı değerlendirilerek binanın kademe yapılması gerekli olan cephelerinden geriye çekilmek suretiyle de kademe uygulaması yapılabilir.

28.) Tabii zeminden kotlandırma hakkında aşağıdaki maddeler ilave edilmiş;

 • Düz ya da yol kotuna nazaran tabii zemini alçalan parsellerde kot bina ön cephesi tabii zemin kotlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunur.
 • Yol kotuna nazaran tabii zemini yükselen parsellerde kot bina köşe kotlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunur. Bina köşe kotlarının aritmetik ortalamasının yola göre 3.00 metreden yüksek olması durumunda, tabii zemin kotu, ilgili idarenin imar birimince yapı adasının tamamının bu madde hükümleri çerçevesinde etüt edilmesi ile belirlenir.

27.) Otopark rampasının parsel sınırından başlama şartı şöyle değişmiş;

 • Otopark giriş rampası eğimleri, istinat duvarı, korkuluk ve benzeri gerekli güvenlik tedbirleri alınmak ve ilk 2.00 metresi %15 eğimi geçmemek kaydıyla parsel sınırından itibaren başlatılabilir.

Yukarıdaki madde daha önce ilk 3 metre şeklinde olup, eğim ise %7 idi.

26.) Arka bahçelerin tesviyesi ile alakalı olarak şu madde ilave edilmiş;

 • Bitişik nizam ya da imar planında ada bütününde bitişik olarak belirlenmiş blok nizam yapılarda, arka bahçedeki tabii zemin kotu kot alınan ±0.00 kotuna göre -1.80 metre kotunda hafredilebilir.

Bodrum katta iskan edilebilir daire çözümlenebilmesinin de önü açılmış oluyor böylelikle..

25.) Bodrum katların iskan edilmesi ile ilgili olarak;

Bize göre istanbul imar yönetmeliği 2018 son halinde yer alan maddeler arasında en radikal ve konut geliştiricileri sevindiren husus bodrum katların iskan edilmesi konusu olmuş;

 • Düz veya eğimi az olan arazilerde yapılan konut binalarında su basmanın en az 1.00 m yapılması şartıyla 1. bodrum kat iskân edilebilir. Ayrıca her türlü yapı nizamında, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde konut binalarında toprağa dayalı bodrum katlarda; zorunlu piyeslerden olan oturma odası ve bir yatak odasının açığa çıkan dış duvarları en fazla (1.00) metre gömülmesi ve pencere açılmak suretiyle, doğal aydınlatma ve havalandırılmalarının sağlanması, sel, taşkın ve su baskınlarına karşı tedbirlerin alınmış olması şartıyla arazi meyili nedeniyle açığa çıkan bodrum katlar iskân edilebilir.
 • Konut binalarında hiçbir şekilde bağımsız bölüm olarak tertiplenecek umumi depolar ve özel depolara izin verilmez. Ancak bodrum katlarında daire sahiplerinin ihtiyacını görecek şekilde dışarıya irtibatı olmamak ve ait olduğu daire alanının % 10’unu aşmamak şartı ile depo mahalli oluşturulabilir.

24.) Katlar alanı kısmında aşağıdaki madde kaldırılmış;

Uygulama imar planında emsal verilmeyen parsellerde katlar alanı, planla veya bu Yönetmelikle belirlenen; taban alanı katsayısı ile kat adedinin çarpılmasıyla hesaplanır.

Bu maddenin kaldırılması farklı belediyelerde farklı uygulamaları ortadan kaldırması dışında ne amaçla yönetmelikten kaldırılmış doğrusu anlayamadık. En azından emsal verilmeyen parseller için bir hesap yapılabiliyor idi..

23.) %30 Dahili emsal dışı alanlara aşağıdaki ilaveler yapılmış;

 • %30 hesabıyla ilgili bodrum katı dışında yapılan mescit ve müştemilatın 200 metrekaresi yüzde 30 içerisinde değerlendirileceği maddesi eklenmiştir.
 • Sitelerde; bloklardan bağımsız müstakil bir bina olarak düzenlenmek, taban alanına dâhil edilmek üzere en fazla bir bodrum ve zemin kattan ibaret, toplamda katlar alanının %10’unu ve 1000 m²’ yi geçmemek, bağımsız bölüm oluşturmamak, ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla siteye ait sauna, spor salonu, kitap okuma salonu, doktor odası, toplantı odası, vb. sosyal tesisler çatı arası piyesi önü teraslar maddesi de %30 dahili alanlar içerisinde belirtilmiştir.

Planlı Alanlar İmar yönetmeliğinde Ç.A.P Teraslarının yüzde otuz hesabına dahil edilmip edilmeyeceğiyle ilgili net bir hüküm bulunmamasına karşın Bakanlık görüşlerinin birinde edilmesi gerektiği şeklinde bir yanıt yer alıyordu. İstanbul Yeni İmar Yönetmeliği‘nde bu konunun netlik kazanması sevindirici olmuş.

22.) Bahçe mesafeleri ile ilgili aşağıdaki değişiklikler olmuş;

 • Yan ve arka bahçe mesafeleri; 5 katın üzerindeki her kat için 0.50 metre artırılır. (Daha önce 4 katın üzerindeki her kat için 0.5 metre artırılıyordu)
 • Bu hüküm parsellerin park alanına komşu cephelerinde uygulanmaz maddesi kaldırılmış.
 • ön bahçelerde de tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında; parsel sınırına 3.00 metreden fazla yaklaşmamak şartıyla ön bahçe mesafesinin yarısına kadar zorunlu otoparklar yapılabilir. Maddesinin ardından gelen sit alanları ve özel çevre koruma alanlarında, koruma amaçlı uygulama imar planı hükümlerine uyulur. Hükmü kaldırılmış. Yani sit alanları ve özel çevre koruma alanlarında da artık bu hüküm uygulanabilecek.

21.) Emsal verilmeyen yerlerde plan notlarında yazmıyorsa, artık asma kat yapılamayacak;

 • İmar planı kararı ile asma kat yapılabileceği belirtilmemiş ise imar planında KAKS (emsal) değeri verilmeyen parsellerde asma kat yapılamaz. Ancak mevcut durumda; üzerinde, asma katlı ve yapı kullanma izin belgeli bina bulunan parsellerdeki uygulamalarda bu şart aranmaz.

20.) Set altı otoparkları kavramı getirilmiş ve hakkında aşağıdaki maddeler eklenmiş;

 • Tabii zemini yola nazaran set teşkil eden arsalardan yoldan yüksek olanlarında ön bahçe mesafesi içinde iç yüksekliği 2.20 metreyi aşmayan ve uygun olduğu hallerde esas bina ile irtibatı buradan sağlanan, civar teşekkülü, yol ve arazi durumu incelenerek esas binaya ait kapalı set altı otoparkı yapılmasında ilgili idaresi yetkilidir. Bu durumda set altı otopark kapıları dışa doğru açılacak şekilde tertiplenemez.

İstanbul’un trafik sorunu için son derece yerinde bir madde olmuş. En sevindirici maddelerden biri diyebilirim.

19.) Açık oturma yerleri yapılmasıyla ilgili aşağıdaki madde eklenmiş;

 • Mevcut binalarda açık oturma yerleri yapılmak istenmesi durumunda tüm parsel maliklerinden muvafakat alınması ve ilgili idarenin öngördüğü veya göreceği zamanda söz konusu ilavenin sökülüp kaldırılacağına dair taahhütname alınması ile Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün uygun görüşü doğrultusunda Belediyesince izin verilebilir.

18.) Ulaşım Daire Başkanlığı görüşü alınması gereken durumlar belirtilmiştir;

 • Katlar Alanı (Emsal Alanı) 10.000 m² veya toplam yapı alanı 20.000 m² üzeri olan mimari projelerde, giriş-çıkış ve ulaşımla ilgili diğer hususlarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı’ndan görüş alınması zorunludur.
 • Metro koruma bölgesi ve güzergahı üzerinde bulunan parsellerde metro güzergahı açısından bir sakınca olmadığına dair Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Daire Başkanlığı’ndan onay alınacaktır.

17.) Kat yüksekliğiyle ilgili aşağıdaki değişiklikler olmuştur;

 • Asma katlı zemin katlarda kat yüksekliği 5.5 metreden 6 metreye çıkarılmıştır.
 • Konutlarda maksimum kat yüksekliği 3.6 metreden 4 metreye , diğer kullanımlar için 4 metreden 4.5 metreye çıkarılmış.
 • Bitişik nizam veya birden fazla parsele oturan blok nizam veya ikiz nizam verilen bir adada bulunan parsellerin en az dörtte üçünün yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkülün kat yükseklikleri dikkate alınır.
 • İskân edilen katların iç yüksekliği, asma katlar hariç ıslak hacimler (tuvalet, banyo, mutfak) için 2.50 metreden, diğer alanlar için 2.60 metreden az olamaz.

16.)Minimum piyes ölçüleri ve alanlarında değişiklikler olmuş;

 • Min. Oda ölçüsü 2.50’den 2.40’a düşürülmüş ve artık 8 metrekare oda yapılabilecektir.(eskiden 9 m2)
 • Banyo veya yıkanma yeri ölçüsü 1.50’den 1.20’e düşürülmüş.Min. 3 metrekare banyo yapılabilecektir.(eskiden 3.30 m2)
 • Banyo ve tuvalet birlikte düzenlendiğinde 3.6 m2 olmuş.(eskiden 4.2 m2) Min. Hol ve koridor genişlikleri 1.1 metre olmuş. (eskiden 1.2 m)

15.) İşyerleri için min. Ölçü ve piyes standartları getirilmiş;

Aşağıdaki maddeler Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde neden yok anlayabilmiş değilim. Ama İstanbul İmar Yönetmeliği 2018 son halinde yer alması daha insanca mekanların yaratılabilmesi adına oldukça yerinde hükümler olmuş.

 • Dükkân ve büroların dar kenarı 00 metreden az olmamak üzere alanı 6.00 m²’den az olamaz.
 • Alanı 00 m2’den büyük dükkânlarda en az bir adet tuvalet ve lavabo yeri bulunması zorunludur.
 • Alanı 500 m2’den daha büyük dükkânlarda yeterli sayıda olmak üzere bay ve bayanlar için ayrı ayrı en az birer adet tuvalet ve lavabo yeri ile özürlüler için en az bir adet tuvalet yeri ayrılması şarttır.
 • 2 veya daha fazla bağımsız bürosu olan ve normal kat alanı 300 m²’yi geçen büro katları için bay ve bayan ayrı olmak üzere birer adet tuvalet ve lavabo yeri ile engelliler için tuvalet ayrılması zorunludur.

14.) Bina girişi ve kat holü ölçüleri için aşağıdaki maddeler yer almış;

 • Konutlarda asansör önü ve merdiven önü sahanlığı 1.20 metre yapılabilir.
 • Yola bakmayan veya ön bahçe mesafesi en az 4.00 metre olan bina cephelerinden(öncekinde 10m) giriş yapılması halinde giriş şeriti hizasındaki bordür üst seviyesinden en fazla 2.00 metre inilmek veya çıkılmak suretiyle yapılabilir.
 • İmar planı ile belirlenen bisiklet yolundan ve cep otoparkından başka yola cephesi bulunmayan parseller, yola cepheli olarak kabul edilerek uygulama yapılır.

Bisiklet yolları, cep otoparkları, set altı otoparklar, yeşil çatılar ve silüet onayı kısımları artık imar mevzuatı için Avrupai tarza geçiş yapmaya başladığımızı gösteriyor.

13.) Merdiven kolu ve sahanlık genişlikleri ile ilgili aşağıdaki kısımlar değişmiş;

 • Taban alanı 120 m2’nin altında olan ve asansör yapılması zorunlu olan konut yapılarında 1.10 metreden, konutlarda bağımsız bölüm içindeki merdivenlerde 0.90 metreden, servis merdivenlerinde ise 0.70 metreden az olamaz. Bu merdivenler ahşap olamaz.
 • Bodrum katta ortak alan yoksa ana merdivenin bodrum kata indirilmesi zorunlu değildir.

Bu noktada bir soru işareti olarak konutlarda çatı arasına çıkan daire içi merdivenlerin yukarıdaki kriterlere sahip olması gerekmediği de yönetmelikte yer alıyor. Aslında o merdivenler için de bu maddeler geçerli olmalı. Çünkü daha sonra çatı arasına çıkan merdivenin iskandan sonra kaldırıldığı ve daireye çevrilerek satışa çıkarıldığı konuları doğuyor..

12.) Hava bacalarıyla ilgili olarak aşağıdaki değişiklik olmuştur;

 • Her türlü binada hava bacalarının asgari ölçüsü 0.50 x 0.50 m2’dir. (60×60 değil)

Aşırı önemli olmayan bir madde olsa da bu 10 cm’e projelerde bazen fazlaca ihtiyaç duyulabiliyor.

11.) Asansör tesis edilmesiyle alakalı olarak;

 • İskan edilen kat adedi 3 ve daha fazla olan binalarda asansör tesis edilmesi zorunludur.
 • Kat adedi birden fazla olan umumi binalarda en az bir adet asansör yapılması zorunludur.

İkinci madde çok güzel ve net olmuş. Önceden kat alanı 800 metrekare olması gerekiyordu asansör için..

10.) Çift asansör şartı aşağıdaki şekilde değişmiş;

 • Kat alanı 800 m2’den ve bodrum kat dâhil kat adedi 3’ten fazla olan umumi binalarla, yüksek yapılarda ve bağımsız bölüm sayısı 20’den fazla olan konut yapılarında ikinci fıkrada belirtilen asgari ölçülere uygun ve en az 2 adet olmak üzere binanın tipi, kullanım yoğunluğu ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek sayıda asansör yapılması zorunludur.
 • Bodrum katlarda ortak alan yoksa asansör için durak yapılması zorunluluğu kaldırılmış.Ancak asansör kuyusu devam ettirilmelidir.

9.) Köprü geçişler maddesi eklenmiş;

 • Konut dışı alanlarda, aynı parselde bulunan binalar arasında en az 5 kata hizmet edecek (her 5 kat için en fazla bir adet olmak üzere) şekilde genişliği 00 metreden fazla, tabi zeminden yüksekliği hiçbir noktada 5.00 metreden az olmamak ve geçiş dışında başka amaçla kullanılmamak koşulu ile köprü geçişler yapılabilir.
 • Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ve Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda, arasından yol geçen parsellerde bulunan binalar arasında yapılacak bu geçişlerin genişliği en fazla 00 metre, en yüksek yol kotundan kiriş altı net yüksekliği 5.00 metreden az olmayacaktır. Yapılacak bu geçişler başka amaçla kullanılmayacak olup üzerleri şeffaf malzeme ile kapatılabilir.
 • Arasından yol geçen parsellerde ilgili altyapı kurumlarının uygun görüşü alınmak kaydıyla ve idare tarafından gelecekte yapılacak altyapı yatırımlarına engel olması halinde ilgilisinin hiçbir hak iddia edilmeksizin

kaldırılacağını taahhüt etmesi şartıyla yol altından da benzer şekilde geçişler yapılabilir.

8.) Diğer değişikliklerden farklı ve dikkat çekici olarak ‘Sarnıç’ tanımlaması getirilmiş.

 • 1000 m2’nin üzerindeki parsellerde, binaları zemin suyundan korumak, bahçe sulamak, oto yıkama işlerde kullanmak üzere bir drenaj sistemi oluşturularak çatı ve zemin yüzeyi sularının tabii zemin altında tesis edilecek bir sarnıçta toplanması sağlanacaktır. Söz konusu drenaj sistemi ve sarnıç bina ön cephe hattı gerisinde yan ve arka bahçe mesafeleri içinde düzenlenebilecek ve vaziyet planında gösterilecektir.
 • Çatı sularını toplayan yağmur su boruları yukarıdaki madde de belirtilen sarnıçlara ya da yoldaki yağmursuyu şebekesine bağlanacak, atık su şebekesine bağlanmayacaktır. Bağlandığı tespit edildiği takdirde Belediye veya İSKİ tarafından gerekli müdahale yapılıp bedeli bina sahibinden tahsil edilecektir.

Yukarıdaki hususlar yeni istanbul imar yönetmeliği 2018 son hali için çok farklı maddelerden biri..Yine sürdürülebilirlik ve yeşil mimari için güzel bir uygulama olmuş. Ancak bu sarnıç’ların inşaat alanına dahil edilip edilmeyeceğiyle , %30 hesabına dahil edilip edilmemesiyle ilgili net bir hüküm bulunmaması biraz eksiklik..

7.) Çatılarla ilgili  hususlarda aşağıdaki değişiklikler yapılmış;

 • Çatılar dış parapet üzerine oturtulamaz hükmü ile iç parapet üzerine oturtulabileceği vurgulanmıştır.
 • Çatı eğimi %45’e çıkarılmış.

Aşağıdaki maddeler eklenmiş;

 • Bitişik nizamda mahya yüksekliği hesabına esas bina cephesinin 9.00 metrenin altında olması, ayrık nizamda ise binanın herhangi bir cephesinin 9.00 metrenin altında kalması durumunda; talep edilmesi halinde mahya yüksekliği 3.00 metreyi geçmemesi şartı ile çatı eğimini belirlemeye ilgili idaresi yetkilidir.
 • Bu maddeye göre hesap edilen azami mahya seviyesi aşılmamak şartıyla; çatı örtüsü saçak yapılması halinde 0.60 metre, aksi halde son kat döşemesinin bittiği noktadan 0.50 metre içeri çekilmek suretiyle oluşturulan ve 0.80 metreyi geçmeyen iç parapet üzerinden başlatılarak gizli dere uygulaması yapılabilir. Bu uygulamalarda yapılacak dış parapet yüksekliği 0.50 metreyi geçemez.

6.) Güvercinlik pencereleriyle ilgili aşağıdaki maddeler getirilmiş;

 • Çatı piyeslerinin aydınlatılması amacıyla çatı örtüsü üzerinde pencereler (güvercinlik) yapılabilir. Bu pencereler saçak ucundan itibaren en az 2.00 metre çekilerek yapılacaktır. Pencerelerin mahya yüksekliği hiçbir yerde ait olduğu döşeme üst kotundan itibaren 3.50 metreyi geçemez.
 • Çatı arasında yapılan piyeslerin terasa açılan kapı ve pencere dışındaki pencere (güvercinlik) boşluklarının herbiri 1.20 m²’den büyük olamaz. Bu pencereler birbirine eklenerek bant haline getirilemez ve toplam uzunlukları ait olduğu cephenin 2/5’ ini geçemez.

Güvercinlikler konusunda suistimali ortadan kaldırmak ve farklı amaçların önüne geçmek en önemlisi tanımlayarak ortak bir uygulama birliği getirmek amacıyla bu hususların yer alması harika olmuş.

5.) 60.000 metrekare’den büyük yapılara yeşil çatı zorunluluğu getirilmiş;

 • Kamu binaları da dâhil olmak üzere yeni yapılacak toplam inşaat alanı 60.000 m² üzerinde olan binalarda kent ekolojisini iyileştirmek, iklimsel klima etkisini kırmak, yağmur suyunu tutarak ani su baskınlarını azaltmak, inşaatların yeşil alan tahribini önlemek, nefes alınabilecek doğal bir ortam oluşturmak ve çatılarda ısı ve gürültü yalıtımını sağlamak amacıyla yeşil çatı sistemleri uygulanması zorunludur. Ayrıca toplam inşaat alanı otuz bin metrekareden fazla olan binalarda teras çatı yapılmak istenmesi durumunda yeşil çatı sistemleri uygulaması yapılması zorunludur.
 • Binaya hizmet eden ortak alan olarak düzenlenecek yeşil çatı uygulamalarında; çim, bitki, çiçek ve küçük ağaç türlerinin yetiştirileceği en az 0.50 metre toprak dolgu oluşturulacaktır. Bina taşıyıcı sistemi toprak yükü de hesaplanarak çözülecek olup çatıda su ve ısı yalıtımı sağlanacaktır. Yapılacak olan toprak dolgu parapet yüksekliğine ilave edilmez.

İşte en güzel yeniliklerden biri bu olmuş.. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve yağmur bahçeleri konusu nasıl yer almadı doğrusu şaşırdık.

4.) Çıkmalarla ilgili hususlara aşağıdaki ilaveler yapılmış;

 • Açık çıkmalar bitişik nizamda bitişik olduğu komşu sınırına 1.00 metreden fazla yaklaşamaz. (önceden 2 metreydi)
 • Bir parselde birden fazla bina yapıldığında binaların çıkma uçları arasındaki mesafe 6.00 metreden az olamaz.

İkinci madde özellikle üstüne basa basa vurgulanmış çünkü aldığımız duyumlara göre Bakanlığa en fazla sorulan ve çelişkiye düşülen konulardan birinin bu olduğu bilgisi var..

3.) Saçaklarla ilgili aşağıdaki değişiklik yapılmış;

 • Uygulama imar planında belirlenmemiş ise 0.60 metreyi geçmeyen saçak yapılabilir. (daha önce 1 metre idi)
 • Bodrum hariç 2 katı geçmeyen ayrık nizam binalarda saçak ucu ile parsel sınırı arasındaki mesafe hiçbir noktada 2.00 metrenin altına düşmemek şartıyla saçak genişliğinin en fazla 1.00 metreye kadar yapılmasının kabulüne Belediyesi yetkilidir. Maddesi ilave edilmiş.

2.) Bahçe duvarlarının yükseklikleriyle ilgili aşağıdaki değişiklik yapılmış;

 • Bahçe duvarlarının yüksekliği, tabii veya tesviye edilmiş zeminden itibaren binaların yol tarafındaki cephe hatlarının önünde 1.00 metreyi, gerisinde 1.50 metreyi geçemez.

1.) Kapıcı daireleriyle ilgili aşağıdaki min. Şartlar kaldırılmış;

 • Kapıcı dairelerinde, her birisi en az 9 m2 ve dar kenarı en az 2.50 metre olmak üzere 2 yatak odası ve 12 m2’den az olmamak üzere 1 oturma odası, en az 3,3 m2 mutfak ve banyo veya duş yeri ve tuvalet bulunur.

Zaten fazlaca esnetilen konulardan biriydi. Bu maddenin kaldırılmasıyla birlikte Kapıcı Daireleri artık bir kaç çocuklu aileler için kiralanamayacak kadar küçük ve son derece kullanışsız olacak gibi görünüyor.

Toparlayalım;

Emsal hesabı, yüzde otuz hesabı dışında bir kaç kalemde önemli değişiklikler söz konusu. Eklenen yeni hükümler son derece çevreci ve yatay mimariyi teşvik etmeye yönelik şeyleri içeriyor. Ama genel manada İstanbul’un şehircilik ve mimari anlamda gelişmesine katkı sağlayacak bir yönetmelik olduğunu düşünüyorum.

30.09.2017 Tarihli Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile 20.05.2018 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan İstanbul İmar Yönetmeliği 2018 son şeklinin karşılaştırmasını paylaştık. Epey uğraştırdı (bir kaç günümüzü aldı) ama kesinlikle çok faydalanacağınız bir içerik oldu.

Yeni yönetmelik hakkında sizin düşünceleriniz ne? Keşke şöyle bir madde daha eklenseymiş dediğiniz neler var? Son olarak bu maddeleri yorumlardan arınık ve maddeler halinde PDF olarak aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

İstanbul İmar Yönetmeliği değişiklikler Pdf – Çizim indir

İstanbul’un yeni imar yönetmeliği geçtiğimiz hafta içerisinde uzun bir bekleyişin ardından resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İstanbul İmar Yönetmeliği’ndeki değişiklikleri Mimarihaber.net’te yorumlayarak paylaştık. Burada ise sadece değişen kısımları PDF olarak kaydedip sizlerle paylaştık.

Reklam
Yorumları göster

Bir Cevap Yazın

Faydalı bilgiler

Nasıl Mimar Olunur? Mimarlar Ne Yapar? Mimarlık Bilgileri

Güncelleme:

Tarih:

Yazar

Nasıl Mimar Olunur?

Pratik ve teknik gereksinimler bir ülkeden diğerine değişir, ancak tanınmış bir kurumdan nitelikli olmanız, tasarım ve detaylara iyi bakmanız ve sorun çözme ve bina ve mimariye olan ilgiye yaratıcı bir yaklaşım sergilemeniz gerekir. Amerikan Mimarlık Enstitüsü üç Es’e odaklanır: eğitim, deneyim ve sınav. Sanat ve çizim ilgisiyle birlikte güçlü bir akademik geçmişe ihtiyaç duyan bir meslek. Ayrıca, eğitimin büyük bir kısmı bilgisayar destekli tasarım programlarıyla yetkin hale gelmeyi ve bina tasarımı ve yapımında yer alan teknolojiyi anlamayı içerir. Yaratıcı, yaratıcı ve yaratıcı olmalısınız. Bazı araştırmalar yapın ve mimaride ve yapılı çevrelerde çeşitliliği takdir etmek için bir tutku geliştirin.

ABD’deki çoğu devlet, bir mimarın Ulusal Mimari Akreditasyon Kurulu (NAAB) tarafından onaylanmış bir programda eğitim görmesini gerektirmektedir. Sunulan programlar bir Mimarlık Lisans, Mimarlık Yüksek Lisans veya Mimarlık Doktoru. Kanada’daki mimarların çoğunluğu, Kanada Mimari Sertifikasyon Kurulu (CACB) tarafından onaylanan bir üniversite programından mimarlık alanında lisans veya yüksek lisans derecesi alır . Kanada’da mimar olmak için başka bir yol da RAIC Müfredat Programı aracılığıyla sunulan çıraklıktır.

İyi mimarlar projelerin liderleridir, bu yüzden iyi takım çalışması, iletişim ve liderlik becerileri başarı için gereklidir.

Mimarların Eğitim Tarihi

Mimarlar tarafından düzenlenen en yaygın derece Mimarlık bölümüdür. Mimarların %8’i mimarlıktan önce mimarlık derecesine sahipti. Bu, tüm kariyerlerde ortalama 15 katın üzerindedir. İç mimarlık mezunları mimarlar arasında en yaygın olanıdır ve Türkiye kullanıcı tabanındaki mimarların %2’sini temsil etmektedir.

Peki, Mimarlar Ne Yapar?

Çoğu insan, her gün mimarların ne yaptığını bilmez. Muhtemelen mimarların, piyano eskizlerini piyanoda, çaldığında ve birkaç ay sonra Frank Gehry tarafından Guggenheim gibi muhteşem binalar ya da Norman Foster tarafından yapılan Bullet Binası gibi taslak oluşturamayacaktır.

Bu tamamen doğru değil, bu senaryodan eksik olan bir dizi insan ve süreç var. Peçete taslağı ile bir binanın kapıları açıldığında ve o zamanki mekânda modern mimarlık pratiğinin bulunduğu yerde birçok şey oluyor.

Bunu neden bilmek istiyorsun? Mimarların ne kadar çok şey yaptığını daha iyi anladığınız için, süreçle daha etkin bir şekilde ilgilenebilir, daha iyi talep edebilir ve bir müşteriniz, bir topluluk paydaşı, bir son kullanıcı ya da sadece bir yol arkadaşınız olsun, etrafınızdaki yapılı çevrede daha fazla söz sahibi olabilirsiniz.

Günümüzün sıkı izin gereklilikleri dünyasında, çoklu paydaşlar ve sıkı bütçeler ve zaman çizelgeleri, binaların inşa edilmesi çok karmaşık bir süreç haline geliyor. Kafanızı etrafına sarmanıza yardımcı olmak için işlemi beş temel parçaya böldüm:

BİRİNCİ
 1. İlk bölüm, bir bina projesine duyulan ihtiyacı tanımlamaktadır. Belirli bir şehirde nüfus patlaması var mı ve bazı yeni okullar inşa edilmeli mi? Birinin bir toplum merkezi inşa etmek istediği bir kentsel alanda boş bir parti var mı? Büyüyen bir işi karşılamak için genişletilmesi gereken bir bina var mı? Evin etrafında tekerlekli sandalye kullanması gereken kişilere uyum sağlamak için yenileme ihtiyacı olan bir ev var mı?
İKİNCİ
 1. İkinci bölüm, bu ihtiyaç için bir tasarım çözümü bulmak. Mimar gir. Ama bu sadece mimarlar için arena değil. Burada topluluk, son kullanıcılar ve diğer ilgili taraflar yer almalıdır. Bu, mimarın dinlediği ve daha sonra ilgilenen taraflara geri döndüğü ve tasarım çözümüyle olması gerektiğini anladığını gösteren yer. (Bazen tasarım çözümü yeni bir şey inşa etmek değildir. Hiç Bazen tasarım çözümü sosyal olan ya da organizasyonel bir değişim ya da zaten var olanı kullanmanın yeni yollarını ortaya koyar. Bu tür çözümler mimarlar tarafından nadiren önerilmekle birlikte, karışıma entegre edilmesi gerekiyor.) İdeal olarak, bir tasarım çözümüyle ortaya çıkma süreci, bina projesinin ayrıldığı topluluğa, ayrık bir üst olarak değil, iç içe geçiyor. “halkı” na verilen “uzman” dan aşağı yaklaşım. Christopher AlexanderIanto Evans ve diğerleri, herkesin kendi ihtiyaçlarını derinden anlamaya ve neyin işe yaradığına dair belirli ilkeleri anlamaya dayalı bir tasarım çözümüne katılabileceğini ve üretebileceğini söyledi. Fakat mimarların yapılı çevrede özel bir rolü olduğu bir dünyada yaşıyoruz, bu yüzden bugün bu bakış açısıyla konuşacağım.

Bina Projesi Tasarım Çözümü

Bir bina projesi tasarım çözümünün bir parçası olarak ortaya çıkarsa, bu bölümün önemli bir kısmı detayların anlaşılmasıdır. Bir binanın peçete üzerinde nasıl görüneceğine dair geniş vuruşlar yapmak bir şeydir, hangi malzemeleri kullanacağınızı, hangi yapısal sistemin en iyi şekilde çalışacağını, çatının suyun bina, pencerelerin nasıl mühürleneceği ve duvar eklemlerinin içbükey veya dışbükey profile sahip olup olmayacağı. Bu çok küçük detayların anlaşılması, mimarların zamanlarının çoğunu geçirdikleri yer.

İlgili Haber

Mimarlık Nedir?

ÜÇÜNCÜ
 1. İnşaat sürecinin üçüncü kısmı, projeyi inşa etmek için izin almaktır. Buna şehir, ilçe, eyalet ve hatta ulusal hükümetlerden izin almak dahildir. Genellikle sadece şehrinizle ilgilenmeniz gerekir. Bir tuvaleti başka bir duvara taşımak gibi önemli boyutlardaki ve hatta bazen minik projelerden oluşan bir proje, şehir izinlerini gerektirmektedir. Ve projenin büyüklüğüne bağlı olarak, bu şehir izinlerinin alınması, mimarlar, peyzaj mimarları, inşaat mühendisleri, inşaat mühendisleri, elektrik mühendisleri ve makine mühendisleri gibi lisanslı profesyonellerin pullarını içeren bina projesinin detaylı çizimlerini gerektirir. Bu, çok pahalı ve kasıtsız olabilir ve çoğu zaman bu süreç insanları bir bina projesine girmekten alıkoyamaz veya insanları izin verme sürecini tamamen ortadan kaldırmaya teşvik eder. Belediye izni gerekli ancak aynı zamanda yaratıcılık ve inovasyonu bastırıyor ve büyük bir revizyona ihtiyaç duyuyor, ama bu başka bir yazı için. Mimarlar, bina sürecinin izin verme aşamasında da çok zaman harcıyorlar. Çizimler oluşturuyor, danışmanlarıyla (peyzaj mimarları, inşaat mühendisleri, mekanik tesisat, tesisat ve elektrik mühendisleri ve diğer) farklı sistemleri koordine ediyor ve çizimlerini projeyi inşa etmek için onlara sunacakları ajansa gönderiyorlar. Daha sık olmamakla birlikte, ajans çizimler setine bir dizi düzeltme yapar ve tasarım ekibi daha sonra bu düzeltmeleri yapar ve onaylar için çizimleri yeniden gönderir. İzin alma süreci genellikle aylar hatta bazı ekstrem durumlarda bile yıllar sürer! Sonunda izin verilir ve süreç dört kısma ilerleyebilir.
İlGİLİ MESLEKLER

Çizimler oluşturuyor, danışmanlarıyla (peyzaj mimarları, inşaat mühendisleri, mekanik tesisat, tesisat ve elektrik mühendisleri ve diğer) farklı sistemleri koordine ediyor ve çizimlerini projeyi inşa etmek için onlara sunacakları ajansa gönderiyorlar. Daha sık olmamakla birlikte, ajans çizimler setine bir dizi düzeltme yapar ve tasarım ekibi daha sonra bu düzeltmeleri yapar ve onaylar için çizimleri yeniden gönderir. İzin alma süreci genellikle aylar hatta bazı ekstrem durumlarda bile yıllar sürer! Sonunda izin verilir ve süreç dört kısma ilerleyebilir. Çizimler oluşturuyor, danışmanlarıyla (peyzaj mimarları, inşaat mühendisleri, mekanik tesisat, tesisat ve elektrik mühendisleri ve diğer) farklı sistemleri koordine ediyor ve çizimlerini projeyi inşa etmek için onlara sunacakları ajansa gönderiyorlar. Daha sık olmamakla birlikte, ajans çizimler setine bir dizi düzeltme yapar ve tasarım ekibi daha sonra bu düzeltmeleri yapar ve onaylar için çizimleri yeniden gönderir. İzin alma süreci genellikle aylar hatta bazı ekstrem durumlarda bile yıllar sürer! Sonunda izin verilir ve süreç dört kısma ilerleyebilir.

Sıhhi tesisat ve elektrik mühendisleri ve diğerleri) ve daha sonra projelerini inşa etmek için onlara sunacak olan çizimlere gönderirler. Daha sık olmamakla birlikte, ajans çizimler setine bir dizi düzeltme yapar ve tasarım ekibi daha sonra bu düzeltmeleri yapar ve onaylar için çizimleri yeniden gönderir. İzin alma süreci genellikle aylar hatta bazı ekstrem durumlarda bile yıllar sürer! Sonunda izin verilir ve süreç dört kısma ilerleyebilir. Sıhhi tesisat ve elektrik mühendisleri ve diğerleri) ve daha sonra projelerini inşa etmek için onlara sunacak olan çizimlere gönderirler. Daha sık olmamakla birlikte, ajans çizimler setine bir dizi düzeltme yapar ve tasarım ekibi daha sonra bu düzeltmeleri yapar ve onaylar için çizimleri yeniden gönderir. İzin alma süreci genellikle aylar hatta bazı ekstrem durumlarda bile yıllar sürer! Sonunda izin verilir ve süreç dört kısma ilerleyebilir.

MİMARİ İZİN ALMA

Bir hükümet kurmak için neden bir hükümet organından izin almak zorundayız? Çünkü bu organlar, yaşam güvenliği, çevresel etkiyi en aza indirgeme ve erişilebilirlik gibi şeylerle ilgili belirli standartları ve yasaları uygulamakla suçlanıyorlar. Yangının yerden zemine uzanabileceği bir asansör şaftı inşa etmek için yanıcı maddeler kullanmamanızı, binalarınızın çatısından çıkan tüm yağmur suyunun tahliye edilebilmesini ve site ve tekerlekli sandalyelerdeki insanlar binanızın içine girip çıkabilirler. Esasen, devlet kurumları, geçerli olan tüm kod, yönetmelik ve yönetmeliklere uymadıkça bir şey inşa etmemize izin vermezler.

DÖRDÜNCÜ
 1. Yapım sürecinin dördüncü kısmı, projeyi bir kâğıt üzerindeki çizgilerden gerçek hayatta fiziki bir şeye götürecek şekilde inşa etmektir. Yaptığımız şeyin tamamı bu. Bir araya getirdiğimiz çizimler, tasarım çözümünü müşterilerimize, şehre ve nihayetinde kurucuya iletmek amacıyla kullanılıyor. Bu, mimarın projeyi bir inşaatçıya teslim ettiği yer. Yine de tamamen ele almıyor. Katılmaya devam ediyor ve yapım sürecini denetliyor ve çizimlerde gösterilen tasarım amacına göre inşa edilmesini sağlıyor. Mimar ayrıca, bu aşamada kaçınılmaz olarak ortaya çıkan çatışmaları normal olarak ele alan kişi olarak da hizmet eder. Maliyet aşımları mutabakatı lazım, beklenmedik sorunlar şantiyede gelip ve malzeme teslimatları gecikmeli olsun ve mimar genellikle oluşturucu ve bu sorunları çözmek için müşteri arasında arabuluculuk yapmakla suçlanıyor.
BEŞİNCİ
 1. Projenin beşinci bölümü, binayı işgal etmekte ve işletmektedir. Çıkış Mimarı, son kullanıcıyı girin. Ancak, mimarların tasarım çözümlerinin gerçek hayatta ve zaman içinde tutulup tutulmadığını görmek için binaların son kullanıcıları ile iletişim halinde olmaları iyi bir uygulamadır. Bazen mimarlar, tasarladıkları binaların ortaya çıkan kullanımlarından ve operasyonlarından öğrenmek için doluluk sonrası anketleri yaparlar, böylece bu bilgileri sonraki tasarım çözümlerini geliştirmek için kullanabilirler.
Devamını oku

Faydalı bilgiler

Dünya Turuna Çıkarken Bilinmesi Gerekenler

Güncelleme:

Tarih:

Yazar

Dünya Turuna Çıkarken Bilinmesi Gerekenler

Uzun bir yolculuğa çıkmak genellikle insanların gözünü çok korkutabilmektedir. Dünya turuna çıkmadan önce kişiler bu konu üzerinde çok fazla olasılıkları düşünürler. Bu yazımızda dünya turuna çıkmayı planlayan kişilere faydalı olacak önerilerde bulunacağız. Dünya turuna çıkarken ne gibi sorunlarla karşılaşabilirim? Dünya turu tehlikeli mi? Tek başıma bu yolu aşabilecek miyim sorularına bu yazımızda cevap bulabilirsiniz.

Gerekli olan Tüm Evraklarınızı Toplayın ve Sanal Ortamda Yedekleme Yapın!

Uzun bir yolculuğa çıkmadan ilk olarak pasaportunuzu, diplomanızı, vesikalığınızı ve biyometrik fotoğraflarınızı varsa da işinize yarabileceğini düşündüğünüz kimlik kartlarıyla beraber gerekli olan diğer evraklarınızın kopyalarını ve sanal ortamda ise yedeklerini almalısınız.

Karşılaşacağınız Farklı Sorun ve Gerekli olan İşler için Bir Yakınınıza Vekâlet verin!

Vekâlet vermeniz şart değil fakat vekâlet verdiğiniz de olası bir durum olduğu zaman işleriniz çok daha kolaylaşır. Yurtdışına çıktığınız zaman vekâlet düzenlemesi ile uğraşmak zorunda kalmadan, giderken vekâleti çıkarıp vermeniz daha mantıklı olacaktır. Yaşadığınız yeri terk etmeden önce güvendiğiniz birine vekâleti mutlaka vermelisiniz.

Üstünüze Fatura varsa Kapatmayı Unutmayın!

Yurtdışından eve döndüğünüz zaman birikmiş onca borçla karşılaşmamanız için faturasını ödemiş olduğunuz şeyleri mutlaka kapattırın. Bunun dışında yolda olduğunuz zaman boyunca kullanmayacağınız şeyleri de dondurmanız ya da iptal ettirmeniz yolculuğunuz için tasarruf yapmanızı sağlayacak.

Yakınlarınızla Kolay İletişim Kurabileceğiniz Sosyal Medya Ağları Kullanın!

Sosyal medyayı kullanmak istemiyor ya da sevmiyor olma ihtimaliniz yüksek. Aktif olarak kullanamayacak olsanız bile yakınlarınızla yurtdışına çıktığınız zaman kolay bir şekilde sesli ve görüntülü arama yapacağınız hesabınızın olması sizin için yararlı olacaktır.

Yanınıza Aldıklarınıza Dikkat Edin!

Gittiğiniz her ülkenin farklı kuralları bulunmakta. Ülkeye giriş yaparken ülkenin şartlarını da gözden geçirmeyi unutmayın. Yanınızda sizin zararsız olduğunu düşündüğünüz bir şey olabilir fakat ülke tarafından kabul edilmeyebilir. Bu konuda bazı ülkeler oldukça çok hassas davranmakta. Sınırda bir sorun yaşamamanız için bunu mutlaka gözden geçirmelisiniz.

Devamını oku
ReklamReklam