Sosyal medya'da takip edin!
X

Türkiye

Mimarlar Odası yeni ruhsat sistemi hakkında bildiri yayımladı

Güncelleme:

Tarih:

Mimarlar ruhsata imza atmayacak. Yapı ruhsatlarından mimarların imzasının kaldırılması geçtiğimiz haftanın en büyük olayı olarak kayıtlara geçti. Sessiz sedasız yapılan bu güncelleme ile sektör temsilcileri ve meslek odalarının büyük kaygıları bulunuyor.

Yeni ruhsat formlarında mimar ve diğer proje müelliflerinin imzasının kaldırılması hakkında mimarlar odası da konuyu yargıya taşıyacağının ve takipçisi olacağının sinyallerini verdi.

Söz konusu değişikliğe ilişkin İzmir Mimarlar Odası tarafından paylaşılan bildiride önemli detaylara yer verildi. Aşağıda sizlerle bu bildiriyi paylaştık.

Mimarlar ruhsata imza atmayacak konusuyla ilgili Mimarlar odası’nın bildirisi

Yapı Ruhsatlarında Müellif Mimar ve Mühendislerin İmzalarının Kaldırılması Kararından Geri Dönülmelidir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “bürokrasiyi azaltma” gerekçesi ile, yapı ruhsatlarında mimari proje ve diğer proje müelliflerinin imzalarını kaldırması hem kamusal hem de mesleki anlamda ciddi sorunları beraberinde getirecektir.

Çağdaş dünyada yapı yapma işi projelendirme sürecinden inşa sürecinin sonuna kadar bir çok yasa, yönetmelik ve bu düzenlemeleri ciddiyetle kontrol eden kurumsal mekanizmaların denetiminde gerçekleşmektedir. Bununla birlikte bu sürecin en önemli ayağı, yapının yetkin meslek adamları tarafından projelendirilmesi, inşasının kontrolü ve onayıdır. Bu, meslek adamlarının müelliflik haklarının korunmasının yanısıra onlara sorumluluklar yüklemekte, sürecin sağlıklı yürütülmesini sağlamaktadır.

Ülkemizde uzun süredir güdülen, ne pahasına olursa olsun inşaatın gerçekleştirilmesine dayalı anlayış, çağdaş dünyanın yukarıda özetlenen yaklaşımından gittikçe uzaklaşan bir ortama neden olmaktadır. Bugün geldiğimiz noktada artık neredeyse mimarsız, mühendissiz, meslek odasız bir inşaat sektörü kurulmuş, meslek adamlarının dışlandığı, meslek odalarının proje denetimi yapamadığı, ihale yasalarının ihaleye göre değiştirildiği, kontrolsüz, başına buyruk bir inşaat sektörü yaratılmıştır.

İmar barışı veya diğer adlarla çıkarılan aflar da bir yandan bu mekanizmanın sağlıklı çalışamadığını ortaya koyarken bir yandan da yeni olumsuzluklara neden olmaktadır.

Sonuç olarak bugün çok hızlı biçimde kentlerimiz içinden çıkılamayacak bir hal almakta, yapılı çevrelerimiz asgari insani gereksinimleri bile karşılayamaz duruma gelmekte, doğamız, çevremiz geri dönülemez biçimde zarar görmektedir.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi olarak bu sürecin bir an önce durdurulması gerektiğini, yapı sektörünün çağdaş dünya kriterlerinde, meslek insanlarının süreçteki hakimiyetini garanti altına alan, meslek odalarının kamu adına denetimlerini yaptığı bir sürece evrilmesinin aciliyetini bir kez daha vurguluyoruz.

Tüm bu olumsuz tabloya bir de yapı ruhsatlarından mimari proje ve diğer proje müelliflerinin imzalarının kaldırılmasının eklenmesi, proje sahibi mimar ve mühendislerin müelliflik haklarının korunmasını olanaksız hale getirdiği gibi sahte mimar-mühendislere yol açacak, vehametleri artık çıplak gözle görülen kentlerimiz, niteliksiz, depreme dayanıksız, kimsenin sorumluluğunu üstlenmeyeceği yapılarla daha da yaşanmaz hale gelecektir. Ayrıca bu değişiklik, mimar ve mühendislerin emeklerinin karşılıklarını almalarını sağlayan dayanaklardan birini daha ortadan kaldıracaktır.

Bu nedenle yapı ruhsatlarında proje müelliflerinin imzalarını kaldırma kararının bir an önce geri çekilmesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu

Reklam
1 Yorum

1 Yorum

  1. turgay ulusoy

    04/06/2018 paylaşım zamanı 01:42

    Şayet bürokrasiyi azaltmak istiyorlarsa o zaman imza olayını şöyle yapabilirler.Öyle bir sistem kuracaklar ki mimar ve mühendisler elektronik imza ile ruhsatları imzalayabilecek.Böylelikle belediyelere gitmeden şehir dışında olsa bile bu imzaları atabilecekler.

Bir Cevap Yazın

Türkiye

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerine Hassa Mimarlıktan müze projesi

Güncelleme:

Tarih:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ’nün Anadolu yakası ayağına geçen yıl açılan Şehitler Abidesi’nin hemen altına müze, mescit ve denetleme binası yapılıyor.

34 kişinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu yakası ayağında şehit edilmesinden sonra geçen yıl Şehitler Abidesi yapılmıştı.

5 kollu yıldıza atıfla, Türk üçgenlerinden oluşan, beşgen bir plana oturan yine beşgenden üretilen bir kubbeden inşa edilen abideye ilaveten başlatılan 15 Temmuz Şehitler Müzesi’nin inşaatı ise köprü girişinde abidenin hemen altında hızla devam ediyor.

Projesi Hassa Mimarlık Tarafından Çizildi

Gazete Habertürk’te yer alan habere göre proje kapsamında yürütülen çalışmada, abideye gelecekler için bir de mescit planlandı. Mescit, Mimar Muharrem Hilmi Şenalp ve ekibi tarafından çizilen müzenin bitişiğinde yer alacak. Müze inşaatı daha önce de birçok önemli projeye imza atan Hassa Mimarlık tarafından çizildi.

Bu arada eskiden Köprü Koruma Şube Müdürlüğü’nün bulunduğu yerin ön tarafına ise Trafik Denetleme Şubesi binası yapılıyor. Yapılan yeni denetleme binası ile tüm İstanbul trafiği görüntülü olarak izlenecek ve tüm trafik MOBESE kameraları bu binadan yönlendirilecek.

Devamını oku

Türkiye

Ankara’nın Yeni İmar Yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı

Güncelleme:

Tarih:

Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin amacı Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği uygulama imar planı bulunan alanları kapsar.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği 3 Mayıs 1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve 29 Haziran 2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 3 Temmuz 2017 tarihli ve 30113 sayılı resmî gazetede yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel ilkeler; Uygulama imar planı olmayan veya mülkiyeti sorunlu olan alanlarda yapı ruhsatı düzenlenemez.

Alt kademe planların, üst kademe planların kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde ilgili idarece üst kademe planlara uygun hale getirilmesi zorunludur. Aksi halde, üst kademe planları onaylayan kurum ve kuruluşlar, alt kademe planları en geç altı ay içinde üst kademe planlara uygun hale getirir ve resen onaylar. Alt kademe planlarla üst kademe planlar arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin on sekiz aylık süre içindeki yeni yapı ruhsatı başvuruları, yürürlükte olan uygulama imar planına göre sonuçlandırılır. Bu sürenin dolduğu tarihe kadar alt kademe planlar ile üst kademe planlar birbirleriyle uyumlu hale getirilmemişse, planlar birbiriyle uyumlu hale getirilinceye kadar bu alanlarda yeni yapı ruhsatı düzenlenmez. Mahkemelerce yürürlüğü durdurulan planlarda yürürlüğün durdurulduğu süre bu sürelere ilave edilir.

Ankara’nın yeni imar yönetmeliği hakkında kısa kısa notlar

İdarelerin imar yönetmeliklerinde, uygulama imar planı ile belirlenen alan kullanımlarının işlevini değiştirecek düzenleme getirilemez.

Bu Yönetmeliğin alan kullanım tanımlarında belirtilen işlevler imar planlarında daraltılabilir; ancak genişletilemez.

Taban alanı ve emsal hesabı; net imar parseli alanı üzerinden yapılır. İmar parsellerinin değişikliğe konu olup da kamuya terk edilmesi gereken alanlar içermesi ve bu alanların kamuya bedelsiz terkine ilişkin imar planında hüküm olması halinde taban alanı ve emsal hesabı, imar planında belirtilen hükümlere göre yapılabilir.

Ayrık veya blok nizam olan yerlerde, uygulama imar planında açıkça belirlenmemiş ise TAKS %40’ı geçemez. Ancak, çekme mesafeleri ile KAKS verilip TAKS verilmeyen parsellerde, TAKS %60’ı geçmemek şartıyla, çekme mesafelerine göre uygulama yapılır.

Uygulama imar planlarında, parselasyon durumları ve bina kitle ölçüleri verilmediği takdirde, şematik gösterimler imar planlarının hükümlerinden sayılmazlar.

22 nci maddeyle veya ilgili idarelerin imar yönetmelikleri ile getirilebilecek emsal harici tüm alanların toplamı; parselin toplam emsale esas alanının % 30’unu aşamaz. Ancak; 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince yapılması zorunlu olan, korunumlu ya da korunumsuz normal merdiven dışındaki yangın merdiveni ve korunumlu koridorun asgari ölçülerdeki alanı ile yangın güvenlik holünün 6 m² si, son katın üzerindeki ortak alan teras çatılar, yapının ihtiyacı için bahçede yapılan açık otoparklar, konferans, spor, sinema ve tiyatro salonları gibi özellik arz eden umumi yapılarda düzenlenmesi zorunlu olan boşluklar, alışveriş merkezlerinde yapılan atrium boşluklarının her katta asgari ölçülerdeki alanı ile binaların bodrum katlarında yapılan;

Zorunlu otopark alanlarının 2 katı, Sığınak, asansör boşlukları, merdivenler, bacalar, şaftlar, ışıklıklar, ısı ve tesisat alanları, yakıt ve su depoları, jeneratör ve enerji odası, kömürlükler ve kapıcı dairelerinin ilgili mevzuat, standart ya da bu Yönetmeliğe göre hesap edilen asgari alanları, Konut kullanımlı bağımsız bölüm brüt alanının % 10’unu, ticari kullanımlı bağımsız bölüm brüt alanının % 50’sini aşmayan depo amaçlı eklentiler, Ortak alan niteliğindeki mescit ve müştemilatın konutlarda 150 m²’si, konut dışı yapılarda 300 m²’si Bütün cepheleri tamamen gömülü olmak ve ortak alan niteliğinde olmak kaydıyla; otopark alanları ve 22 nci maddede belirtilen tamamen gömülü ortak alanlar, Ticari amaç içermeyen, ortak alan niteliğindeki çocuk oyun alanlarının ve çocuk bakım ünitelerinin toplam 100 m²’si bu hesaba dâhil edilmeksizin emsal haricidir.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara; imar planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat fenni mesuliyeti ve her türlü sorumlulukların bu kamu kurum ve kuruluşlarınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla avan projeye göre yapı ruhsatı, ilgili kamu kurumlarının geçici kabulünü müteakip yapı kullanma izin belgesi talep üzerine ilgili idaresince düzenlenir.

İmar planlarında su taşkın alanları için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya su ve kanalizasyon idareleri tarafından su taşkın analizi yapılarak belirlenen kret kotuna 1.50 metre ilave edilerek tespit edilen kotun altı iskân edilemez. Hiçbir şekilde bu seviyenin altında otopark giriş-çıkışı, kapı ve pencere gibi herhangi bir boşluk bırakılamaz ve açılamaz. Tereddüde düşülen konularda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya ilgili su ve kanalizasyon idaresinin görüşüne göre uygulama yapılır.

Yeni yapılacak binalarda uygulama imar planında veya planda olmaması halinde bu Yönetmelikte gösterilen kat adedi veya bina yüksekliği aşılamaz. Hiçbir koşulda hava mânia kriterleri aşılamaz, planda veya planda belirtilmemişse bu Yönetmelikte belirtilen kat adedi, kat yükseklikleri azaltılmak suretiyle arttırılamaz, bu suretle yapı yoğunluğu artırılamaz.

Bir parselin bulunduğu imar adasına ait parselasyon planı yapılıp belediye encümenince kabul edilip tapuya tescil edilmeden o adadaki herhangi bir parsele yapı ruhsatı verilemez.

Koruma amaçlı imar planlarında parselasyon planı yapılması mümkün olmayan durumlar hariç olmak üzere, imar adasında parselasyon planı yapılmadan bu adadaki parsellerde ifraz ve tevhit yapılamaz.

İfraz suretiyle yola cephesi olmayan parsel oluşturulamaz. Yola cephesi olmayan parsellere yapı ruhsatı düzenlenemez. Kanunun 18 inci maddesinin uygulanamadığı hallerde yola cephesi bulunan parsellerden herhangi biri ile tevhit edilmesi mecburidir. Ancak, 1/10/2017 tarihinden önce; mevcut planlarla oluşmuş, bitişik boş parseli bulunmayan, fiili teşekkül sebebiyle yola cephesi sağlanamayan parsellere; komşu parsellerden süresiz geçiş hakkı alınmış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh konulmuş olmak kaydıyla yapı ruhsatı düzenlenebilir.

İlgili idareler; imar planlarında açıklanmamış ve bu Yönetmelikte yer almamış hususlarda ihtiyaca ve civarın karakterine göre uygulanacak şekli takdire, ayrıca uygun gördüğü yerlerde meclis kararı alarak yapıların estetiği, rengi, çatı ve cephe kaplaması, yöresel malzeme kullanılması ve yöresel mimarinin dikkate alınmasına ilişkin zorunluluk getirmeye yetkilidir.

Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren özel kanunlarda aksine bir hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Gelişme alanları ile kentsel dönüşüm ve gelişim alanları hariç, yerleşme alanlarında yapı ruhsatı düzenlenebilmesi için yol, su, kanalizasyon, elektrik gibi teknik altyapı hizmetlerinin götürülmüş olması şarttır.

İlgili kurum ve kuruluşların, yerleşme alanlarında teknik altyapının götürülmesiyle ilgili gerekleri ivedilikle yerine getirmesi zorunludur.

Devletin güvenlik ve emniyeti ile harekât ve savunma bakımından gizlilik veya önem arz eden yapılar için hazırlanacak ve onaylanacak projelere ilişkin uygulamalar, öncelikle Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında imzalanan protokol hükümlerine göre yapılır. Bu yapılar için bu Yönetmeliğin dördüncü ve beşinci bölümünde belirtilen ölçü ve hükümlere bağlı kalınması mecburiyeti yoktur.

Yapı ruhsatı talep edilen projelerde ayrıca; afet, deprem, yangın, otopark, enerji verimliliği, sığınak, asansör, yapı malzemeleri, gürültüye karşı korunma, ısı ve su yalıtımı, yapı denetimi, iş güvenliği, iskele, erişilebilirlik ve çevre gibi konulardaki yapıya ilişkin hükümler içeren mevzuata da uyulur.

Hazırlanan projelerin öncelikle bu Yönetmelik ve bu Yönetmelikte atıfta bulunulan mevzuatın hükümlerine uyulmak kaydıyla Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartlarına uygun olarak hazırlanması zorunludur.

İlgili idare, erişilebilirlik mevzuat ve standartlarında getirilen hükümlere uymakla ve bunları uygulamakla yükümlüdür. Sahanlık, kat sahanlığı, ara sahanlık, merdiven, asansör, kapı ve koridor ölçüleri, rampa eğimleri, genişlikleri ile korkuluk ve küpeşteleri gibi bina içi erişimle ilgili mekânların ölçüleri bu Yönetmelikte belirtilen ölçülerden az olmamak üzere, erişilebilirlik standartlarına uygun olarak düzenlenir. Yapılı çevrede erişilebilirlik standartlarına uygun yönlendirme, bilgilendirme ve işaretlemelerin yapılması zorunludur. Ayrıca ilgili idare, yörenin koşullarını göz önünde bulundurarak engellilerle ilgili gerekli önlemleri almaya yetkilidir.

İlgili idareden yol kotu belgesi ile yapı ruhsatı veya kazı izni alınmadan, tabii zeminde hiçbir şekilde kazı veya dolgu yapılamaz.

Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni alınmış yapılarda ruhsat eki projesine aykırı olarak bodrum katları açığa çıkarmak üzere kazı ve tesviye yapılamaz. Aksi takdirde Kanunun ilgili hükümlerine göre cezai işlem yapılır.

Her müstakil konutta en az; 1 oturma odası, 1 yatak odası, 1 mutfak veya yemek pişirme yeri, 1 banyo veya yıkanma yeri ve 1 tuvalet bulunur.

Açığa çıkan kat kazanmak ve kat sayısını artırmak amacıyla kot alınan nokta tespit edilemez. Kot alınan noktanın tespitinde bölge kat rejiminin aşılmaması ve sokak siluetinin korunması esastır. Yoldan kotlandırılan ve bina arka köşelerinin zemin hizasındaki kotu yola göre 3.50 metreden daha düşük olan binalar 14 üncü madde hükümlerine göre kademelendirilir.

Devamını oku
ReklamReklam