Sosyal medya'da takip edin!
X

Ders notları

Chicago Kent Tasarımı ve Chicago Okulu

Güncelleme:

Tarih:

Erken Modernizm-Chicago Okulu 1785’de Amerikan Kongresi Birleşik Devletlerdeki kentsel bölgelerdeki düzenli ızgara alanlara bölünmesi kararı alınca, Newyork gibi hızla gelişen pek çok merkez, kentsel planlamalarını bu formata adapte etmiştir. Alınan kararlar arasında ana tartışma konuları verimlilik ve ekonomi olmuştur. Bu bakış açısına göre tek tük alanlar rasyonel ve ekonomik olarak düzensiz şekiller ve çeşitli büyüklükte olanlardan daha hızla gelişebilirdi.

Chicago Kent Tasarımı

Endüstri devreminin sonucu olarak köyden kente göçün ardından, ticaret kurumları, bürolar, bankalar ve işçiler kentlere yığılmış ve oluşan talebin uygun şekilde karşılanma zorunluluğu doğmuştur. Kentlerin hızlı büyümesiyle, artan nüfus nedeniyle arazi fiyatları yükselmiş ve mevcut yerlerden daha fazla yararlanılması içinde yüksek binaların yapılması, gerekmiştir. Ancak o zamana dek yapılan evler, geleneksel taş işçiliğinde bunlarda demir, ancak kuvvetlendirici bir malzeme olarak kullanılmıştır. Chicago’daki büyüme 1832’de kullanılmaya başlanan balon çerçeve yapım sistmei uygulaması ile gerçekleşmiştir. Zamanla konutlar gittikçe birbirine daha yakın olarak inşa edilmiş yükseklikleri artmış ve güçlü bir taş işçiliğine gereksinim duyulmaya başlanmıştır. Ayrıca eski yapıların taş yapıları, fazla pencere açıklıklarına olanak vermediğinden Chicago mimarları çeliğin yüksek performansını keşfetme imkanı buldular. Demiri o zamanlara kadar köprü ve fabrika inşaatları için kullanılmıştı. İlk kez 1800lerde mimarlar çeliğin inşaat özelliklerinden yararlanmışlardır.

Chicago şehri, o zaman için kentleşme tarihi bakımından eşine az rastlanır içerikte ve süratte büyümüştür. Bu kent 1830 yılında 100 civarında nüfusu olan bir köy iken 1930’da nüfusu 3.373.753’e ulaşmıştır. Bu büyümenin altında yatan en büyük sebep kentin Orta Batı Amerika’ya açılan ticaret, finans, üretim ve taşımacılık merkezi olarak benzersiz bir yere sahip jeopolitik konumudur. (Chicago kentinde hem doğu-batı hem de kuzey-güney yönlerinde demiryolları ve su yollarının kesişim bölgesi bulunuyordu.)

Kapitalist sanayi kentinin büyük göç alma, evsizlik sorunu, barınma ve çalışma koşullarının kötü olması, çalışma saatlerinin çok ücretlerin az olması gibi en asal özellikleri yayılmaya başlamıştı. Kente dair her kural bozuldu-değişti.( Kentin ölçeği, kentin mekansal örgütlenmesi-toprak kullanımı, kentin toplumsal nitelikleri) Araştırmaların amacı kentin sorunlarını anlamak, sınıflamak ve çözmekti.Bu çabalar hem uygulamacı hemde kuramsal yaklaşımları ortaya çıkardı.

1909_Daniel Burnham, Edward Bennet

Chicago kenti ve bölgesi için hazırlanan Chicago Planı

CHICAGO PLANI 6 İLKE ÜSTÜNE KURULMUŞTU:

 1. Göl kenarının, sahilin kalitesinin yükseltilmesi.
 2. Bir karayolları sistemi geliştirilmesi;
 3. Yük ve yolcu taşımacılığı için demiryollarının iyileştirilmesi;
 4. Yeşil alan (park) sistemi için arazi satın alınması
 5. Düzenli bir sokak sistemi oluşturulması
 6. Kültür kurumlarının ve kent yönetiminin yer alacağı bir kent merkezi (civic center) yaratılması.1898 Chicago okulunun ekolojik yaklaşımı; kentler doğal olarak, çekirdekteki merkezi alandan dışarıya doğru büyürler. Nüfus doğal bir süreçle farklı kümeler, topluluklar halinde yerleşir. Bu yaklaşımın dayandığı 3 kavram vardı: Ayıklanma, Uyum, Organik büyüme

1920’lerden 1940’lara kadar Chicago Üniversitesiyle bağ- lantılı olan Robert E. Park, Ernest Burgess ve Louis Wirth, uzun yıllar boyunca kent sosyolojisindeki araştırmaların ve teorilerin ana temellerini teşkil eden fikirleri geliştirmişlerdir. Chicago Okulu’nun kent sosyolojisinin düşünsel kökenlerinin tıpkı Alman Sosyoloji geleneğindeki gibi iki katmanı vardı. Bunlar Doğa Bilimleri ve Kültür Bilimleridir. Chicago Okulu üyeleri, Hobbescu doğa durumunda toplumsal düzen nasıl mümkündür sorusunun cevabını Alman geleneğinden gelen yorum çerçeveleriyle ilişkili biçimde kültür kavramında aramışlardır (Arlı, 2012:129). Kültür üzerinden kenti anlama ve tanımlama çabası Wirth’de daha net görülürken, Robert E. Park ve Ernest Burgess tarafından ise doğa bilimleri ile ilişkili biçimde geliştirilen kuramlar çerçevesinde kent olgusu açıklanmaya çalışılmıştır. Bu anlamda Park ve Burgess tarafından 1921 yılında yayımlanan Sosyoloji Bilimine Giriş adlı eser ilerde oluşturulacak kent kuramlarının bilimsel temellerinin sunulduğu eser olarak görülebilir.1 Bahse konu eser içerisinde Sosyoloji Bilimi’nin başlangıcı 1830 -1842 yılları arasında Auguste Comte’un Cours de Philosophie Positive (Pozitif Felsefe Kursları) adı altındaki yayınına dayandırılmış ve eserin tamamında katı positivist bir tavırla insan davranışları, topluluk iliş- kileri ile doğa arasında doğrudan ilişki kurulmaya çalışılmıştır.

EKOLOJİK YAKLAŞIM SÜREÇLERİ

(1) Rekabet (yarışma) = Bir alana sahip olabilmek için toplumsal sınıflar veya etnik kümeler arasında yaşanan yarış.

(2) Egemenlik = Bir kümenin bir başka küme üzerinde egemenlik kurması.

(3) Ele geçirme =  Egemen küme yenilen kümenin terk ettiği alanı ele geçirir.

(4) İşgal = Yenilen kümenin yeni bir alanı işgal etmesi, böylece çevrimin yeniden başlaması

KENT MEKANINDA İKİ TOPLUMSAL DEVİNİM

SÜZÜLME = Üst gelir gruplarının bir konut alanını, yapıların yaşlanmış ve köhnemiş olması nedeniyle terk etmesi sonrasında; onların yerine bu alana alt gelir gruplarının gelmesi.

SOYLULAŞTIRMA = Süzülmenin tersi. Üst gelir gruplarının kentin merkezindeki konut alanlarına girerek buralardaki fiyatların yükselmesine neden olması. Bu süreç sonucunda alt gelir grupları kentin merkezindeki bu alanları terk etmektedir.

Ernest Burgess, “The Growth of the City”, 1925

ORTAK ÖZELLİKLİ ÇEMBER KURAMI

Bu kurama göre, kentlerin yapısı, ortak özekli çemberlerin ayırdığı beş işlevsel bölgeden oluşmaktadır.

1.Özeksel iş ve ticaret bölgesi

2.Geçiş bölgesi

3.İşçilerin oturdukları bölge

4.Yüksek kaliteli oturma alanları

5.Yöre kentler (Banliyöler)

SEKTÖR KURAMI

Homer Hoyt (1939, 1964)
Bir yerleşim yerinde, oturmaya ayrılmış alanların ve buralarda yaşayan sınıfların, kent özeğinden dışa doğru belli başlı anayollar boyunca uzanacak biçimde bir düzene girme eğiliminde olduklarını varsayan kentsel büyüme kuramı

ÇOK-MERKEZLİ KENT KURAMI

C.D. Harris & Edward L. Ullman (1945)
Çok sayıda iş olanaklarını sunabilen ve merkezi iş alanlarıyla yarışabilecek kentin merkezinin dışında geniş iş merkezlerinin doğması, birden fazla merkezi iş alanlarının olması, yani çok merkezliliktir.

Arsa değerleri geleneksel merkezi iş alanın dışında birkaç noktada en yüksek seviyeye çıkmaktadır.

 1. Merkezi iş ve ticaret böl.
 2. Toptancılık ve hafif imalat
 3. Alt sınıf ikamet böl.
 4. Orta sınıf ikamet böl.
 5. Yukarı sınıf ikamet böl..
 6. Ağır sanayi böl.
 7. 7.Dışarıdaki işyerleri
 8. İkamet banliyöleri
 9. Sanayi banliyöler

CHİCAGO OKULU’NUN KENTBİLİME KATKISI VE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER

Chicago Okulu iki dünya savaşı arasında Amerika’da gelişimini sürdürürken bir anlamda Avrupa’da yavaşlamış olan sosyoloji çalışmalarını okyanusun öte yakasına taşımıştır. Bu okul içerisinde yapılan çalışmaların temel özelliği ekoloji biliminin de etkisiyle kenti yaşayan bir organizma olarak tanımlamasıdır. Yapılan çalışmalar neticesinde kent, mekan ve nüfusa ilişkin nicel ölçütlerle değerlendirilen bir olgu olmaktan çıkmış, nitel özellikleriyle tanımlanan bir kavram haline gelmiştir. Bu kırılma noktası esas itibari ile Chicago Okulu’nun özgünlüğünü ve en temel eleştiri alanını da ortaya çıkarmaktadır. Kente nitel değişkenler üzerinden bakan Chicago Okulu sayesinde kentte yaşayan birey önemli bir aktör olarak ortaya çıkmıştır. Bu noktadan yola çıkarak kent sosyolojisi gelişmiş ve planlama sürecine özgün çalışma yöntemleriyle birlikte (anket, gözlem vb.) entegre olmuştur. Bir anlamda kent artık kendi başına güncel araştırmalar için laboratuvar haline gelmiştir.

KAYNAKÇA:

 • Nazan KIRCI (2013), Yirminci Yüzyıl Mimarlığı, Nobel Yayınları, Ankara
 • Micheal RAGON (2010), Modern Mimarlık ve Şehircilik Tarihi, Kabalcı Yayınları, İstanbul
 • Joanna Merwood – Salisbury (2009), Chicago 1890, The Skyscraper and The Modern City, Published Yayınları, USA
 • Gencer Serter (2013), Şikago Okulu Kent Kavramı: Kentsel Ekolojik Kuram, Ankara Üniversitesi, Ankara
 • Fuat Güllüpınar (2012), Kent Sosyolojisi Kuramları Üzerine Bir Literatür Değerlendirmesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir

 

 

 

Reklam
Yorumları göster

Bir Cevap Yazın

Ders notları

Ankara Revit Kursu | Mimarlık Programları Kursu | Revit |

Güncelleme:

Tarih:

Yazar

Ankara revit kursu veren profesyonel bir ofis. Sizler için derslerinizde yardımcı olan Ankara revit kursu profesyonel kadrosuyla projelerinizde müthiş görseller çıkarmanızı hedeflemekte. Bu kurs sayesinde rakiplerinizden bir adım daha önde olma fırsatını kaçırmamak için kursa kayıt olmanız yeterli. Özel ders niteliğinde olan ankara revit kursu sizler için en iyi seçim olacaktır.

Revit kursun da neler öğretilecek?

 • Revit hakkında genel bilgiden en iyi çizim yöntemleri nasıl? Bunların hepsini derslerde göreceğiz.
 • Revit nasıl kullanılır?
 • Ankara revit kursu sizlere neler katar?
 • Revit de çizim nasıl yapılır?
 • Revit template verilecetir.
 • Revit uygulama projesi nasıl hazırlanır?
 • Revit render hakkında bilgi verilecektir.
 • Özel olarak hazırlanmış tefrişler verilecektir.
 • Bir çok component dosya verilecektir.
 • Revit kullanımı ve 3d model çıkartma nasıl yapılır?
 • Daha bir çok saymakla bitmeyen bilgilerin yer alacağı bu kurs En Uygun Fiyat Garantisi vermektedir.

Kursta 1 ders saatinde en fazla 5 öğrenci olacaktır. Özel eğitim niteliğinde ders verilecektir. Aynı zamanda bütün derslere gelen ve eğitim sonunda ki sınava göre başarı belgesi verilecektir. Sertifikalı eğitim olarak sunulmaktadır. Revit Eğitim Sertifikası verilecektir.

Kursu Veren Firma Hakkında Bilgi

Marineris Mimarlık ismi Mars’taki bir kanyonda bulunan en büyük  vadiden gelir. Yönünü geleceğe çevirmiş geçmişiyle bağını koruyan mimarlıkta kendisine yer bulmak isteyen bir tasarım ofisidir.Katmak istediği geniş perspektifler ile daha yaşanabilir bir yer inşa etmeye odaklanmıştır.Gezegenler arasındaki ütopik yaklaşımıyla sizlere olmasını istediğiniz yaşam için sınırları kaldırmış ve Mars’a kadar uzanan bir vizyon katacaktır.

Kursa kayıt olmak için ön başvuru MARİNERİS MİMARLIK 

Devamını oku

Ders notları

Ankara Lumion Kursu | Mimarlık Programları Kursu | Lumion |

Güncelleme:

Tarih:

Ankara lumion kursu veren profesyonel bir ofis. Sizler için derslerinizde yardımcı olan Ankara lumion kursu profesyonel kadrosuyla projelerinizde müthiş görseller çıkarmanızı hedeflemekte. Bu kurs sayesinde rakiplerinizden bir adım daha önde olma fırsatını kaçırmamak için kursa kayıt olmanız yeterli. Özel ders niteliğinde olan ankara lumion kursu sizler için en iyi seçim olacaktır.

Lumion kursun da neler öğretilecek?

 • Lumion hakkında genel bilgiden en iyi render nasıl alınır? Bunların hepsini derslerde göreceğiz.
 • Lumion nasıl kullanılır?
 • Ankara lumion kursu sizlere neler katar?
 • Lumion da daha kaliteli render nasıl alınır?
 • En iyi render ayarları nasıl yapılır?
 • Lumion da video nasıl yapılır?
 • Lumion da video hazırlarken nelere dikkat edilmeli?
 • Örnek sahneler verilecektir?
 • Bir çok kaliteli render sahneleri de verilecektir?
 • Daha bir çok saymakla bitmeyen bilgilerin yer alacağı bu kurs En Uygun Fiyat Garantisi vermektedir.

Kursta 1 ders saatinde en fazla 5 öğrenci olacaktır. Özel eğitim niteliğinde ders verilecektir. Aynı zamanda bütün derslere gelen ve eğitim sonunda ki sınava göre başarı belgesi verilecektir. Sertifikalı eğitim olarak sunulmaktadır. Lumion Eğitim Sertifikası verilecektir.

Kursu Veren Firma Hakkında Bilgi

Marineris Mimarlık ismi Mars’taki bir kanyonda bulunan en büyük  vadiden gelir. Yönünü geleceğe çevirmiş geçmişiyle bağını koruyan mimarlıkta kendisine yer bulmak isteyen bir tasarım ofisidir.Katmak istediği geniş perspektifler ile daha yaşanabilir bir yer inşa etmeye odaklanmıştır.Gezegenler arasındaki ütopik yaklaşımıyla sizlere olmasını istediğiniz yaşam için sınırları kaldırmış ve Mars’a kadar uzanan bir vizyon katacaktır.

Kursa kayıt olmak için ön başvuru MARİNERİS MİMARLIK 

Devamını oku
ReklamReklam